ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach 2)

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach (Dz. U. Nr 83, poz. 771) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) lp. 21 otrzymuje brzmienie:


21

BIFENTRYNA (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-prop-1-enylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan 2-metylobifenyl-3-ilometylu

10,0

chmiel (suszony)

5,0

herbata (suszone liście i łodygi fermentowane lub inne, Camellia sinensis)

2,0

sałata i podobne

1,0

warzywa kapustne głowiaste

0,5

pszenica, jęczmień, owies i pszenżyto, trus-kawki (inne niż dziko ro-snące), fasolka warzyw-na (ze strąkami)

0,3

owoce ziarnkowe, jeży-ny, maliny

0,2

owoce pestkowe, wino-grona, warzywa kapus-tne kwiatostanowe, obe-rżyna, papryka, pomi-dory

0,1

tłuszcz bydlęcy 4) , owo-ce cytrusowe, banany, ogórki, cukinie, korni-szony, groszek warzyw-ny (ze strąkami), nasiona roślin oleistych

0,05

pozostałe materiały pa-szowe pochodzenia roś-linnego i materiały pa-szowe pochodzenia zwierzęcego 4)

0,01

mleko 5) i jaja 6)

2) lp. 22 otrzymuje brzmienie:


22

BINAPAKRYL 3-metylobut-2-enian 2,4-dinitro-6-sec-butylo-fenylu

0,1

herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inne, Camellia sinensis), chmiel (suszony)

0,01

zboża, materiały paszo-we pochodzenia zwierzę-cego 4) , mleko 5) , jaja 6)

0,05

pozostałe materiały pa-szowe pochodzenia roślinnego

3) lp. 26 otrzymuje brzmienie:


26

BROMOPROPYLAT 4,4’-dibromobenzilan izopropylu

2,0

owoce cytrusowe, owo-ce ziarnkowe, winogrona

1,0

pomidory, fasolka warzy-wna (ze strąkami)

0,1

nasiona roślin oleistych, herbata (suszone liście i łodygi fermentowane lub inne, Camellia sinensis) i chmiel (suszony)

0,05

pozostałe materiały pa-szowe pochodzenia roś-linnego, materiały pa-szowe pochodzenia zwierzęcego 4) , mleko 5) , jaja 6) i zboża

4) dodaje się lp. 48a w brzmieniu:


48a

1,2-DICHLOROETAN

0,1

materiały paszowe po-chodzenia zwierzęce-go 4) , mleko 5) , jaja 6)

0,02

nasiona roślin oleistych, herbata (suszone liście i łodygi fermentowane lub inne, Camellia sinensis), chmiel (suszony)

0,01

zboża, pozostałe mate-riały paszowe pochodze-nia roślinnego

5) lp. 65 otrzymuje brzmienie:


65

DINOSEB 4,6-dinitro-2-sec-butylofenol

0,1

herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inne, Camellia sinensis) i chmiel (suszony)

0,01

zboża, materiały paszo-we pochodzenia zwierzę-cego 4) , mleko 5) , jaja 6)

0,05

pozostałe materiały pa-szowe pochodzenia roślinnego

6) lp. 75 otrzymuje brzmienie:


75

FAMOKSADON

2,0

winogrona

1,0

pomidory

0,3

melony

0,2

oberżyna, ogórki, cuki-nie, korniszony, jęcz-mień

0,1

pozostałe zboża

0,05

materiały paszowe po-chodzenia zwierzęce-go 4) , mleko 5) , jaja 6) , nasiona roślin oleistych, herbata (suszone liście i łodygi fermentowane lub inne, Camellia sinensis) i chmiel (suszony)

0,02

pozostałe materiały pa-szowe pochodzenia ro-ślinnego, kukurydza, ryż

7) lp. 109 otrzymuje brzmienie:


109

KAPTAFOL N-(1,1,2,2-tetrachloro-etylotio)-cykloheks-4-eno-1,2-dikarboksyimid

0,1

herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inne, Camellia sinensis), chmiel (suszony)

0,01

zboża

0,02

pozostałe materiały pa-szowe pochodzenia ro-ślinnego

0,01

materiały paszowe po-chodzenia zwierzęce-go 4) , mleko 5) , jaja 6)

8) dodaje się lp. 146a w brzmieniu:


146a

NITROFEN Ester 2,4-dichlorofenylowo-4-nitrofenylowy

0,02

nasiona roślin oleistych, herbata (suszone liście i łodygi fermentowane lub inne, Camellia sinensis), chmiel (suszony)

0,01

zboża, pozostałe mate-riały paszowe pochodze-nia roślinnego, materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego 4) , mleko 5) , jaja 6)

9) dodaje się lp. 182a w brzmieniu:


182a

TLENEK ETYLENU (suma tlenku etylenu i 2-chloroetanolu wyrażona jako tlenek etylenu)

0,2

nasiona roślin oleistych, herbata (suszone liście i łodygi fermentowane lub inne, Camellia sinensis), chmiel (suszony)

0,02

zboża, materiały paszo-we pochodzenia zwierzę-cego 4) , mleko 5) , jaja 6)

0,1

pozostałe materiały pa-szowe pochodzenia ro-ślinnego

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem lp. 21 i 75 załącznika do rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, które wchodzą w życie z dniem 25 marca 2005 r.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy nr 2004/59/WE z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG odnośnie maksymalnych poziomów pozostałości bromopropylatu (Dz. Urz. UE L 120 z 24.04.2004);

2) dyrektywy nr 2004/61/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG odnośnie do maksymalnych poziomów pozostałości określonych pestycydów, których stosowanie jest zakazane we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2004);

3) dyrektywy nr 2004/95/WE z dnia 24 września 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG odnośnie maksymalnych poziomów pozostałości bifentryny i famoksadonu (Dz. Urz. UE L 301 z 28.09.2004).

3)  Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 281, poz. 2776.

4)  W przypadku materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego o wagowo wyrażonej zawartości tłuszczu nie większej niż 10% dopuszczalne zawartości pozostałości środka ochrony roślin odnoszą się do całej masy materiału paszowego, licząc kości; w tym przypadku dopuszczalną zawartością pozostałości środka ochrony roślin jest jedna dziesiąta określonej wartości odnoszącej się do zawartości tłuszczu, nie mniejsza jednak niż 0,01 mg/kg.

4)  W przypadku materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego o wagowo wyrażonej zawartości tłuszczu nie większej niż 10% dopuszczalne zawartości pozostałości środka ochrony roślin odnoszą się do całej masy materiału paszowego, licząc kości; w tym przypadku dopuszczalną zawartością pozostałości środka ochrony roślin jest jedna dziesiąta określonej wartości odnoszącej się do zawartości tłuszczu, nie mniejsza jednak niż 0,01 mg/kg.

5)  W przypadku oznaczania dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w surowym pełnym mleku pochodzącym od krów jako podstawę do obliczeń bierze się 4% wagową zawartość tłuszczu. W przypadku mleka surowego pełnego pochodzącego od innych zwierząt gospodarskich oznacza się niższe poziomy dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin od wziętej za podstawę zawartości tłuszczu. Dla przetworów mlecznych:

- przy wagowej zawartości tłuszczu nie większej niż 2% - dopuszczalny poziom zawartości pozostałości środka ochrony roślin wynosi połowę określonej wartości dla mleka surowego pełnego,

- przy wagowej zawartości tłuszczu większej niż 2% - dopuszczalny poziom zawartości pozostałości środka ochrony roślin wyraża się w mg/kg tłuszczu; w takich przypadkach dopuszczalne zawartości pozostałości środka ochrony roślin są 25 razy wyższe od określonej wartości dla mleka surowego pełnego.

6)  W przypadku jaj i produktów z jaj zawierających więcej niż 10% tłuszczu dopuszczalną zawartość pozostałości środka ochrony roślin wyraża się w mg/kg tłuszczu. W tym przypadku dopuszczalne poziomy zawartości pozostałości są 10 razy wyższe od dopuszczalnych poziomów pozostałości dla świeżych jaj.

4)  W przypadku materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego o wagowo wyrażonej zawartości tłuszczu nie większej niż 10% dopuszczalne zawartości pozostałości środka ochrony roślin odnoszą się do całej masy materiału paszowego, licząc kości; w tym przypadku dopuszczalną zawartością pozostałości środka ochrony roślin jest jedna dziesiąta określonej wartości odnoszącej się do zawartości tłuszczu, nie mniejsza jednak niż 0,01 mg/kg.

5)  W przypadku oznaczania dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w surowym pełnym mleku pochodzącym od krów jako podstawę do obliczeń bierze się 4% wagową zawartość tłuszczu. W przypadku mleka surowego pełnego pochodzącego od innych zwierząt gospodarskich oznacza się niższe poziomy dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin od wziętej za podstawę zawartości tłuszczu. Dla przetworów mlecznych:

- przy wagowej zawartości tłuszczu nie większej niż 2% - dopuszczalny poziom zawartości pozostałości środka ochrony roślin wynosi połowę określonej wartości dla mleka surowego pełnego,

- przy wagowej zawartości tłuszczu większej niż 2% - dopuszczalny poziom zawartości pozostałości środka ochrony roślin wyraża się w mg/kg tłuszczu; w takich przypadkach dopuszczalne zawartości pozostałości środka ochrony roślin są 25 razy wyższe od określonej wartości dla mleka surowego pełnego.

6)  W przypadku jaj i produktów z jaj zawierających więcej niż 10% tłuszczu dopuszczalną zawartość pozostałości środka ochrony roślin wyraża się w mg/kg tłuszczu. W tym przypadku dopuszczalne poziomy zawartości pozostałości są 10 razy wyższe od dopuszczalnych poziomów pozostałości dla świeżych jaj.

4)  W przypadku materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego o wagowo wyrażonej zawartości tłuszczu nie większej niż 10% dopuszczalne zawartości pozostałości środka ochrony roślin odnoszą się do całej masy materiału paszowego, licząc kości; w tym przypadku dopuszczalną zawartością pozostałości środka ochrony roślin jest jedna dziesiąta określonej wartości odnoszącej się do zawartości tłuszczu, nie mniejsza jednak niż 0,01 mg/kg.

5)  W przypadku oznaczania dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w surowym pełnym mleku pochodzącym od krów jako podstawę do obliczeń bierze się 4% wagową zawartość tłuszczu. W przypadku mleka surowego pełnego pochodzącego od innych zwierząt gospodarskich oznacza się niższe poziomy dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin od wziętej za podstawę zawartości tłuszczu. Dla przetworów mlecznych:

– przy wagowej zawartości tłuszczu nie większej niż 2% – dopuszczalny poziom zawartości pozostałości środka ochrony roślin wynosi połowę określonej wartości dla mleka surowego pełnego,

– przy wagowej zawartości tłuszczu większej niż 2% – dopuszczalny poziom zawartości pozostałości środka ochrony roślin wyraża się w mg/kg tłuszczu; w takich przypadkach dopuszczalne zawartości pozostałości środka ochrony roślin są 25 razy wyższe od określonej wartości dla mleka surowego pełnego.

6)  W przypadku jaj i produktów z jaj zawierających więcej niż 10% tłuszczu dopuszczalną zawartość pozostałości środka ochrony roślin wyraża się w mg/kg tłuszczu. W tym przypadku dopuszczalne poziomy zawartości pozostałości są 10 razy wyższe od dopuszczalnych poziomów pozostałości dla świeżych jaj.

4)  W przypadku materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego o wagowo wyrażonej zawartości tłuszczu nie większej niż 10% dopuszczalne zawartości pozostałości środka ochrony roślin odnoszą się do całej masy materiału paszowego, licząc kości; w tym przypadku dopuszczalną zawartością pozostałości środka ochrony roślin jest jedna dziesiąta określonej wartości odnoszącej się do zawartości tłuszczu, nie mniejsza jednak niż 0,01 mg/kg.

5)  W przypadku oznaczania dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w surowym pełnym mleku pochodzącym od krów jako podstawę do obliczeń bierze się 4% wagową zawartość tłuszczu. W przypadku mleka surowego pełnego pochodzącego od innych zwierząt gospodarskich oznacza się niższe poziomy dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin od wziętej za podstawę zawartości tłuszczu. Dla przetworów mlecznych:

- przy wagowej zawartości tłuszczu nie większej niż 2% - dopuszczalny poziom zawartości pozostałości środka ochrony roślin wynosi połowę określonej wartości dla mleka surowego pełnego,

- przy wagowej zawartości tłuszczu większej niż 2% - dopuszczalny poziom zawartości pozostałości środka ochrony roślin wyraża się w mg/kg tłuszczu; w takich przypadkach dopuszczalne zawartości pozostałości środka ochrony roślin są 25 razy wyższe od określonej wartości dla mleka surowego pełnego.

6)  W przypadku jaj i produktów z jaj zawierających więcej niż 10% tłuszczu dopuszczalną zawartość pozostałości środka ochrony roślin wyraża się w mg/kg tłuszczu. W tym przypadku dopuszczalne poziomy zawartości pozostałości są 10 razy wyższe od dopuszczalnych poziomów pozostałości dla świeżych jaj.

4)  W przypadku materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego o wagowo wyrażonej zawartości tłuszczu nie większej niż 10% dopuszczalne zawartości pozostałości środka ochrony roślin odnoszą się do całej masy materiału paszowego, licząc kości; w tym przypadku dopuszczalną zawartością pozostałości środka ochrony roślin jest jedna dziesiąta określonej wartości odnoszącej się do zawartości tłuszczu, nie mniejsza jednak niż 0,01 mg/kg.

5)  W przypadku oznaczania dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w surowym pełnym mleku pochodzącym od krów jako podstawę do obliczeń bierze się 4% wagową zawartość tłuszczu. W przypadku mleka surowego pełnego pochodzącego od innych zwierząt gospodarskich oznacza się niższe poziomy dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin od wziętej za podstawę zawartości tłuszczu. Dla przetworów mlecznych:

- przy wagowej zawartości tłuszczu nie większej niż 2% - dopuszczalny poziom zawartości pozostałości środka ochrony roślin wynosi połowę określonej wartości dla mleka surowego pełnego,

- przy wagowej zawartości tłuszczu większej niż 2% - dopuszczalny poziom zawartości pozostałości środka ochrony roślin wyraża się w mg/kg tłuszczu; w takich przypadkach dopuszczalne zawartości pozostałości środka ochrony roślin są 25 razy wyższe od określonej wartości dla mleka surowego pełnego.

6)  W przypadku jaj i produktów z jaj zawierających więcej niż 10% tłuszczu dopuszczalną zawartość pozostałości środka ochrony roślin wyraża się w mg/kg tłuszczu. W tym przypadku dopuszczalne poziomy zawartości pozostałości są 10 razy wyższe od dopuszczalnych poziomów pozostałości dla świeżych jaj.

4)  W przypadku materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego o wagowo wyrażonej zawartości tłuszczu nie większej niż 10% dopuszczalne zawartości pozostałości środka ochrony roślin odnoszą się do całej masy materiału paszowego, licząc kości; w tym przypadku dopuszczalną zawartością pozostałości środka ochrony roślin jest jedna dziesiąta określonej wartości odnoszącej się do zawartości tłuszczu, nie mniejsza jednak niż 0,01 mg/kg.

5)  W przypadku oznaczania dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w surowym pełnym mleku pochodzącym od krów jako podstawę do obliczeń bierze się 4% wagową zawartość tłuszczu. W przypadku mleka surowego pełnego pochodzącego od innych zwierząt gospodarskich oznacza się niższe poziomy dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin od wziętej za podstawę zawartości tłuszczu. Dla przetworów mlecznych:

- przy wagowej zawartości tłuszczu nie większej niż 2% - dopuszczalny poziom zawartości pozostałości środka ochrony roślin wynosi połowę określonej wartości dla mleka surowego pełnego,

- przy wagowej zawartości tłuszczu większej niż 2% - dopuszczalny poziom zawartości pozostałości środka ochrony roślin wyraża się w mg/kg tłuszczu; w takich przypadkach dopuszczalne zawartości pozostałości środka ochrony roślin są 25 razy wyższe od określonej wartości dla mleka surowego pełnego.

6)  W przypadku jaj i produktów z jaj zawierających więcej niż 10% tłuszczu dopuszczalną zawartość pozostałości środka ochrony roślin wyraża się w mg/kg tłuszczu. W tym przypadku dopuszczalne poziomy zawartości pozostałości są 10 razy wyższe od dopuszczalnych poziomów pozostałości dla świeżych jaj.

4)  W przypadku materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego o wagowo wyrażonej zawartości tłuszczu nie większej niż 10% dopuszczalne zawartości pozostałości środka ochrony roślin odnoszą się do całej masy materiału paszowego, licząc kości; w tym przypadku dopuszczalną zawartością pozostałości środka ochrony roślin jest jedna dziesiąta określonej wartości odnoszącej się do zawartości tłuszczu, nie mniejsza jednak niż 0,01 mg/kg.

5)  W przypadku oznaczania dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w surowym pełnym mleku pochodzącym od krów jako podstawę do obliczeń bierze się 4% wagową zawartość tłuszczu. W przypadku mleka surowego pełnego pochodzącego od innych zwierząt gospodarskich oznacza się niższe poziomy dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin od wziętej za podstawę zawartości tłuszczu. Dla przetworów mlecznych:

- przy wagowej zawartości tłuszczu nie większej niż 2% - dopuszczalny poziom zawartości pozostałości środka ochrony roślin wynosi połowę określonej wartości dla mleka surowego pełnego,

- przy wagowej zawartości tłuszczu większej niż 2% - dopuszczalny poziom zawartości pozostałości środka ochrony roślin wyraża się w mg/kg tłuszczu; w takich przypadkach dopuszczalne zawartości pozostałości środka ochrony roślin są 25 razy wyższe od określonej wartości dla mleka surowego pełnego.

6)  W przypadku jaj i produktów z jaj zawierających więcej niż 10% tłuszczu dopuszczalną zawartość pozostałości środka ochrony roślin wyraża się w mg/kg tłuszczu. W tym przypadku dopuszczalne poziomy zawartości pozostałości są 10 razy wyższe od dopuszczalnych poziomów pozostałości dla świeżych jaj.

4)  W przypadku materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego o wagowo wyrażonej zawartości tłuszczu nie większej niż 10% dopuszczalne zawartości pozostałości środka ochrony roślin odnoszą się do całej masy materiału paszowego, licząc kości; w tym przypadku dopuszczalną zawartością pozostałości środka ochrony roślin jest jedna dziesiąta określonej wartości odnoszącej się do zawartości tłuszczu, nie mniejsza jednak niż 0,01 mg/kg.

5)  W przypadku oznaczania dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w surowym pełnym mleku pochodzącym od krów jako podstawę do obliczeń bierze się 4% wagową zawartość tłuszczu. W przypadku mleka surowego pełnego pochodzącego od innych zwierząt gospodarskich oznacza się niższe poziomy dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin od wziętej za podstawę zawartości tłuszczu. Dla przetworów mlecznych:

- przy wagowej zawartości tłuszczu nie większej niż 2% - dopuszczalny poziom zawartości pozostałości środka ochrony roślin wynosi połowę określonej wartości dla mleka surowego pełnego,

- przy wagowej zawartości tłuszczu większej niż 2% - dopuszczalny poziom zawartości pozostałości środka ochrony roślin wyraża się w mg/kg tłuszczu; w takich przypadkach dopuszczalne zawartości pozostałości środka ochrony roślin są 25 razy wyższe od określonej wartości dla mleka surowego pełnego.

6)  W przypadku jaj i produktów z jaj zawierających więcej niż 10% tłuszczu dopuszczalną zawartość pozostałości środka ochrony roślin wyraża się w mg/kg tłuszczu. W tym przypadku dopuszczalne poziomy zawartości pozostałości są 10 razy wyższe od dopuszczalnych poziomów pozostałości dla świeżych jaj.

4)  W przypadku materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego o wagowo wyrażonej zawartości tłuszczu nie większej niż 10% dopuszczalne zawartości pozostałości środka ochrony roślin odnoszą się do całej masy materiału paszowego, licząc kości; w tym przypadku dopuszczalną zawartością pozostałości środka ochrony roślin jest jedna dziesiąta określonej wartości odnoszącej się do zawartości tłuszczu, nie mniejsza jednak niż 0,01 mg/kg.

5)  W przypadku oznaczania dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w surowym pełnym mleku pochodzącym od krów jako podstawę do obliczeń bierze się 4% wagową zawartość tłuszczu. W przypadku mleka surowego pełnego pochodzącego od innych zwierząt gospodarskich oznacza się niższe poziomy dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin od wziętej za podstawę zawartości tłuszczu. Dla przetworów mlecznych:

- przy wagowej zawartości tłuszczu nie większej niż 2% - dopuszczalny poziom zawartości pozostałości środka ochrony roślin wynosi połowę określonej wartości dla mleka surowego pełnego,

- przy wagowej zawartości tłuszczu większej niż 2% - dopuszczalny poziom zawartości pozostałości środka ochrony roślin wyraża się w mg/kg tłuszczu; w takich przypadkach dopuszczalne zawartości pozostałości środka ochrony roślin są 25 razy wyższe od określonej wartości dla mleka surowego pełnego.

6)  W przypadku jaj i produktów z jaj zawierających więcej niż 10% tłuszczu dopuszczalną zawartość pozostałości środka ochrony roślin wyraża się w mg/kg tłuszczu. W tym przypadku dopuszczalne poziomy zawartości pozostałości są 10 razy wyższe od dopuszczalnych poziomów pozostałości dla świeżych jaj.