ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla umieszczania na rynku zwierząt i produktów akwakultury 2)

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania weterynaryjne umieszczania na rynku zwierząt akwakultury i produktów akwakultury;

2) listę chorób zakaźnych zwierząt akwakultury, w tym listę chorób, ze względu na niewystępowanie których następuje uznanie stref za zatwierdzone i gospodarstw położonych w strefach niezatwierdzonych za zatwierdzone;

3) wymagania niezbędne do uznania strefy lądowej lub strefy przybrzeżnej dla ryb lub mięczaków za strefę zatwierdzoną;

4) szczegółowe wymagania weterynaryjne niezbędne do uznania gospodarstwa położonego w strefie niezatwierdzonej za zatwierdzone;

5) szczegółowe wymagania weterynaryjne niezbędne do utrzymania statusu strefy zatwierdzonej i gospodarstwa zatwierdzonego;

6) szczegółowe wymagania weterynaryjne zawieszania, cofania i ponownego uznawania gospodarstwa położonego w strefie niezatwierdzonej za zatwierdzone;

7) szczegółowe warunki transportowania zwierząt akwakultury umieszczanych na rynku;

8) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać programy umożliwiające uznanie gospodarstwa lub strefy za zatwierdzone;

9) wzory dokumentu przewozowego w zależności od rodzaju strefy i gospodarstwa oraz sposób oznakowania przesyłki.

§ 2. Wolno żyjące zwierzęta akwakultury oraz pochodzące od nich produkty akwakultury umieszczane na rynku w celach chowu lub hodowli, w strefach lub gospodarstwach objętych programem, o którym mowa w § 14, powinny spełniać wymagania w nim określone.

§ 3. Wolno żyjące zwierzęta akwakultury oraz pochodzące od nich produkty akwakultury umieszczane na rynku w celach chowu lub hodowli, w strefach lub gospodarstwach objętych programem, o którym mowa w § 14, powinny zostać poddane kwarantanie w przypadku, gdy zwierzęta te zostały złowione podczas dalekomorskich połowów na dużych głębokościach.

§ 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się do tropikalnych ryb ozdobnych utrzymywanych na stałe w akwariach.

§ 5. Ponowne umieszczenie na rynku w strefie niezatwierdzonej mięczaków z gatunków wrażliwych na choroby, które są wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia w kolumnie I na liście nr 2, jest możliwe, gdy:

1) pochodzą one z zatwierdzonego gospodarstwa, położonego w niezatwierdzonej strefie przybrzeżnej lub

2) zostały one czasowo umieszczone w stawach-magazynach lub w zatwierdzonych zakładach oczyszczających, posiadających systemy oczyszczania i odkażania wód w obiegu zamkniętym.

§ 6. Lista chorób zakaźnych i wrażliwych na nie gatunków zwierząt akwakultury jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. Plany pobierania próbek i metody diagnostyczne stosowane do wykrycia i potwierdzenia obecności chorób ryb, które są wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia w kolumnie I na liście nr 2, są określone w decyzji 2001/183/WE z dnia 22 lutego 2001 r. ustanawiającej plany pobierania prób i metody diagnostyczne do celów wykrywania i potwierdzania wystąpienia niektórych chorób ryb oraz uchylającej decyzję 92/532/EWG (Dz. Urz. WE L 67 z 09.03.2001) oraz w decyzji 2002/878/WE z dnia 6 listopada 2002 r. ustanawiającej plany pobierania próbek oraz metody diagnostyczne stosowane w celu wykrywania i potwierdzania występowania u mięczaków bonamiozy (Bonamia ostreae) i marteilozy (Marteilia refringens) (Dz. Urz. WE L 305 z 07.11.2002).

§ 8. Wymagania niezbędne do uznania strefy lądowej lub strefy przybrzeżnej dla ryb lub mięczaków za strefę zatwierdzoną są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części I lub II, lub III.

§ 9. Szczegółowe wymagania weterynaryjne niezbędne do uznania gospodarstwa położonego w strefie niezatwierdzonej za zatwierdzone są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I lub II, lub III.

§ 10. Szczegółowe wymagania weterynaryjne niezbędne dla utrzymania, zawieszenia, cofnięcia i ponownego uznania strefy lądowej dla ryb lub strefy przybrzeżnej dla ryb lub mięczaków za strefę zatwierdzoną są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 11. Szczegółowe wymagania weterynaryjne niezbędne do utrzymania, zawieszenia, cofnięcia i ponownego uznania gospodarstwa położonego w strefie niezatwierdzonej za zatwierdzone są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 12. Środki transportu przeznaczone do transportu zwierząt akwakultury przed załadunkiem powinny:

1) być czyste i, jeżeli jest to konieczne, odkażone przy użyciu dopuszczonych do obrotu produktów biobójczych;

2) posiadać konstrukcję:

a) zabezpieczającą przed wydostawaniem się wody w czasie transportu,

b) pozwalającą, jeżeli jest to konieczne, na wymianę wody w miejscach jej wymiany.

§ 13. Program umożliwiający uznanie strefy lub gospodarstwa położonego w strefie niezatwierdzonej za zatwierdzone, ze względu na niewystępowanie chorób, które są wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia w kolumnie I na liście nr 1 i 2, powinien zawierać:

1) określenie położenia geograficznego gospodarstwa lub strefy oraz działań, które mają być podjęte przez organy Inspekcji Weterynaryjnej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji tego programu;

2) opis procedur realizowanych przez zatwierdzone laboratoria przeprowadzające badania laboratoryjne przewidziane w programie oraz badania, których przeprowadzanie jest wymagane w strefach zatwierdzonych i gospodarstwach zatwierdzonych położonych w strefach niezatwierdzonych, liczbę tych laboratoriów i ich rozmieszczenie;

3) informacje o występowaniu choroby, na którą są wrażliwe zwierzęta akwakultury, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wskazanie działań mających na celu zwalczenie choroby w przypadku jej wystąpienia.

§ 14. Program umożliwiający uznanie strefy lub gospodarstwa położonego w strefie niezatwierdzonej za zatwierdzone, ze względu na niewystępowanie chorób, które są wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia w kolumnie I na liście nr 3, powinien zawierać:

1) opis sytuacji epizootycznej państwa w zakresie danej choroby, z uwzględnieniem miejsc jej występowania;

2) określenie obszaru, na którym program będzie realizowany;

3) określenie statusu epizootycznego gospodarstw oraz obszarów objętych programem, a także celów, które mają być osiągnięte z uwagi na każdy status, warunki obowiązujące w odniesieniu do przemieszczania zwierząt pomiędzy gospodarstwami oraz obszarami o różnym statusie epizootycznym oraz określenie skutków utraty danego statusu epizootycznego;

4) opis działań, które będą podjęte w przypadku podejrzenia wystąpienia lub stwierdzenia choroby zakaźnej zwierząt, w tym metody diagnostyczne;

5) procedury monitorowania programu;

6) uzasadnienie programu oraz analizę szacunkowych kosztów i przewidywanych korzyści wynikających z wprowadzenia programu.

§ 15. Wzór dokumentu przewozowego dla:

1) żywych ryb oraz pochodzących od nich produktów akwakultury ze strefy zatwierdzonej – jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

2) żywych ryb oraz pochodzących od nich produktów akwakultury z gospodarstwa zatwierdzonego – jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

3) mięczaków pochodzących z zatwierdzonej strefy przybrzeżnej – jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

4) mięczaków pochodzących z zatwierdzonego gospodarstwa – jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 16. Wzór dokumentu przewozowego w handlu między strefami niezatwierdzonymi oraz między gospodarstwami niezatwierdzonymi, w odniesieniu do chorób wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w kolumnie I na liście nr 2 dla zwierząt akwakultury oraz pochodzących od nich produktów akwakultury, jest określony w decyzji 99/567/WE z dnia 27 lipca 1999 r. określającej wzór dokumentu przewozowego, o którym mowa w art. 16 dyrektywy 91/67/EWG (Dz. Urz. WE L 216 z 14.08.1999).

§ 17. Wykaz gatunków zwierząt akwakultury niewrażliwych na niektóre choroby oraz za pomocą których te choroby nie rozprzestrzeniają się, a także wzór dokumentu przewozowego dla tych zwierząt oraz pochodzących od nich produktów jest określony w decyzji 2003/390/WE, z dnia 23 maja 2003 r. ustanawiającej specjalne warunki umieszczania na rynku gatunków zwierząt akwakultury uznanych za niepodatne na niektóre choroby i ich produktów (Dz. Urz. UE L 135 z 03.06.2003).

§ 18. 1. Przesyłkę zwierząt akwakultury i produktów akwakultury znakuje się poprzez umieszczenie, bezpośrednio na kontenerze lub innym opakowaniu, w którym transportuje się zwierzęta akwakultury lub produkty akwakultury:

1) pełnej nazwy państwa pochodzenia lub jej urzędowego skrótu;

2) nazwy i adresu gospodarstwa pochodzenia oraz nazwy strefy zatwierdzonej, a w przypadku gospodarstwa zatwierdzonego położonego w strefie niezatwierdzonej – nazwy i adresu tego gospodarstwa;

3) gatunku oraz ilości lub masy zwierząt akwakultury lub produktów akwakultury.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, można umieścić na etykiecie dołączonej do kontenera lub innego opakowania.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, umieszcza się:

1) w widocznym miejscu w sposób trwały i czytelny;

2) w dokumencie przewozowym.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r. (poz. 1656)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

– dyrektywy 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącej warunków zdrowotnych decydujących o umieszczaniu na rynku zwierząt i produktów pochodzących z kultur wodnych (Dz. Urz. WE L 46 z 19.02.1991),

– dyrektywy 93/54/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. wnoszącej poprawki do dyrektywy 91/67/EWG dotyczącej warunków zdrowotnych decydujących o umieszczaniu na rynku zwierząt i produktów pochodzących z kultur wodnych (Dz. Urz. WE L 175 z 19.07.1993),

– dyrektywy 98/45/EWG z dnia 24 czerwca 1998 r. wnoszącej poprawki do dyrektywy 91/67/EWG dotyczącej warunków zdrowotnych decydujących o umieszczaniu na rynku zwierząt i produktów pochodzących z kultur wodnych (Dz. Urz. WE L 189 z 03.07.1998).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.