ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia punktu kopulacyjnego

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wykorzystywane w punkcie kopulacyjnym reproduktory bydła, świń, owiec, kóz i koni, zwane dalej „reproduktorami” albo stosownie do gatunku „buhajami”, „knurami”, „trykami”, „kozłami” albo „ogierami”, powinny:

1) pochodzić ze stad lub gospodarstw spełniających wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) w okresie 30 dni przed wstawieniem do punktu kopulacyjnego zostać przebadane przez lekarza weterynarii i zaopatrzone w orzeczenie lekarsko-weterynaryjne stwierdzające, że zwierzęta są zdrowe i przydatne do rozrodu;

3) w dniu krycia nie wykazywać klinicznych objawów chorób zakaźnych zwierząt.

2. Wzory orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dla buhaja, knura, tryka, kozła i ogiera są określone w załącznikach nr 2–5 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Reproduktory powinny raz w roku być poddawane badaniom określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

2. Jeżeli wynik któregoś z badań, o których mowa w ust. 1, będzie dodatni, reproduktor nie może być używany do rozrodu.

§ 3. 1. Punkt kopulacyjny powinien znajdować się na terenie ogrodzonym i być zabezpieczony przed dostępem zwierząt z zewnątrz.

2. Przy wjeździe na teren punktu kopulacyjnego oraz przed wejściem do budynku, w którym odbywa się krycie, wykłada się maty dezynfekcyjne.

3. Do budynku, o którym mowa w ust. 2, nie mogą mieć wstępu osoby postronne oraz zwierzęta, niebiorące udziału w kryciu.

4. Środki do mycia i dezynfekcji umieszcza się w zamykanym pojemniku albo szafie.

5. Reproduktora przetrzymuje się w przeznaczonym do tego celu boksie, kojcu albo pomieszczeniu z dostępem do wybiegu.

6. Miejsce, w którym przetrzymuje się reproduktora, powinno być:

1) oznakowane;

2) zabezpieczone przed dostępem innych zwierząt;

3) dostosowane do gatunku i wielkości reproduktora;

4) zlokalizowane w sąsiedztwie miejsca do krycia;

5) łatwe do sprzątania i dezynfekcji, posiadające podłogę o nienasiąkliwej powierzchni i o nachyleniu umożliwiającym odprowadzanie zanieczyszczeń w stanie płynnym;

6) wybielone, czyste, oświetlane światłem dziennym i sztucznym.

§ 4. Punkt kopulacyjny wyposaża się w urządzenia lub sprzęt do poskramiania zwierząt oraz w urządzenia dla samców ułatwiające krycie samic.

§ 5. Podmiot prowadzący punkt kopulacyjny powinien:

1) nie dopuścić do krycia samic wykazujących nieprawidłowe wycieki z dróg rodnych, ze zmianami na błonie śluzowej lub skórze sromu, wychudzonych;

2) prowadzić rejestr dotyczący krycia, w którym odnotowuje się:

a) datę krycia,

b) numer identyfikacyjny zwierzęcia – w przypadku samicy,

c) firmę lub nazwę posiadacza zwierzęcia, na rzecz którego została wykonana usługa, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres;

3) wydać właścicielowi samicy świadectwo pokrycia buhajem, knurem, trykiem, kozłem albo ogierem, którego wzór został określony w przepisach dotyczących organizacji, hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich.

§ 6. Powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję, o której mowa w:

1) art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zwanej dalej „ustawą” – w przypadku niespełnienia wymagań określonych w § 3 oraz w § 5 pkt 1 i 2;

2) art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy – w przypadku niespełnienia wymagań określonych w § 1 ust. 1 i w § 2.

§ 7. Do ponownego stwierdzenia spełniania wymagań weterynaryjnych, w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, jest niezbędne spełnianie wymagań określonych w § 1–5.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r. (poz. 1638)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu punktów kopulacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 121), które na podstawie art. 93 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.