ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dane niezbędne do dokonania płatności udostępniane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, są przekazywane na wniosek Agencji przez podmioty prowadzące rejestry i ewidencje, o których mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony przez Agencję o 30 dni na wniosek podmiotu prowadzącego rejestr lub ewidencję.

§ 2. Dane niezbędne do dokonania płatności są udostępniane w wersji elektronicznej w formacie, w którym są prowadzone rejestr lub ewidencja, uzgodnionym z Agencją.

§ 3. Formę przekazania udostępnianych danych niezbędnych do dokonania płatności określa Agencja we wniosku o udostępnienie danych.

§ 4. Udostępniane dane niezbędne do dokonania płatności są zabezpieczane przed dostępem osób nieupoważnionych lub zewnętrzną zmianą ich zawartości.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).