ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w zakresie niektórych działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”

Na podstawie art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” w zakresie działań:

1) „Działania innowacyjne i inne”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) „Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne”, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) „Rybołówstwo przybrzeżne”, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) „Rybołówstwo śródlądowe”, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) „Ochrona i rozwój zasobów wodnych”, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) „Działania organizacji obrotu rynkowego” – operacji:

a) „Inne operacje wśród uczestników obrotu rynkowego”, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

b) „Działalność organizacji producentów rybnych w celu poprawy jakości”, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,

c) „Zakładanie organizacji producentów rybnych”, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. (poz. 508)