ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli w zakresie jakości handlowej 2)

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyrób fermentowanych napojów winiarskich określonych w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina oprócz zabiegów dopuszczonych na podstawie art. 14 tej ustawy może obejmować następujące czynności technologiczne:

1)  napowietrzanie;

2)  dodawanie czystego tlenu;

3)  barbotaż przy użyciu argonu albo azotu;

4)  obróbkę cieplną;

5)  odwirowywanie oraz filtrację przeprowadzaną przy użyciu ziemi okrzemkowej, celulozy lub innego obojętnego czynnika filtrującego, albo bez użycia czynnika filtrującego, w taki sposób, aby w wyrobie gotowym nie pozostały jego resztki;

6)  sulfitację albo desulfitację przeprowadzoną przy użyciu metod fizycznych;

7)  obróbkę przy użyciu węgla drzewnego;

8)  oczyszczanie;

9)  leżakowanie lub stabilizację;

10) kupażowanie;

11) usuwanie alkoholu przy użyciu metod fizycznych;

12) rozlew.

2. Do wyrobu fermentowanych napojów winiarskich innych niż określone w art. 3 pkt 1 lit. b i c ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina nie stosuje się wina owocowego markowego oraz miodu pitnego markowego.

3. Macerację stosowaną podczas wyrobu nalewu, używanego do wyrobu nalewki na winie owocowym, aromatyzowanej nalewki na winie owocowym, nalewki na winie z soku winogronowego, aromatyzowanej nalewki na winie z soku winogronowego, przeprowadza się w następujący sposób:

1)  owoce inne niż winogrona, świeże lub utrwalone metodami fizykochemicznymi, całe lub rozdrobnione, lub miód zalewa się alkoholem rektyfikowanym, destylatem owocowym lub destylatem miodowym, z możliwością dodania cukru, przy czym ilość owoców lub miodu użyta do wytworzenia nalewu nie może być mniejsza niż 0,3 kilograma w przeliczeniu na 1 litr alkoholu etylowego 100% użytego do sporządzenia nalewu;

2)  zioła lub przyprawy korzenne zalewa się alkoholem rektyfikowanym, destylatem owocowym lub destylatem miodowym, z możliwością dodania cukru, z tym że ilość ziół lub przypraw korzennych użytą do wytworzenia nalewu można zastosować na zasadzie quantum satis.

§ 2. 1. Do sporządzania nastawów na fermentowane napoje winiarskie z udziałem soków owocowych stosuje się:

1)  moszcze owocowe otrzymane w wyniku tłoczenia z jednego gatunku owoców, całych lub rozdrobnionych, o rzeczywistej zawartości alkoholu nie wyższej niż 1% objętościowy lub

2)  soki owocowe o rzeczywistej zawartości alkoholu nie wyższej niż 1% objętościowy, lub

3)  zagęszczone soki owocowe.

2. Soki owocowe lub zagęszczone soki owocowe używane do sporządzenia nastawów mogą być rozcieńczane wodą w takiej ilości, która nie spowoduje przekroczenia minimalnej zawartości ekstraktu ogólnego dla danych moszczów owocowych, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Moszcze owocowe, soki owocowe i zagęszczone soki owocowe używane do sporządzenia nastawów:

1)  nie są dosładzane i zakwaszane;

2)  mogą być utrwalane przy użyciu metod fizycznych lub przez dodanie dwutlenku siarki.

4. Rodzaje owoców i roślin, z których uzyskuje się moszcze owocowe, oraz oznaczana refraktometrycznie minimalna zawartość ekstraktu ogólnego w uzyskanym moszczu owocowym są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Do sporządzania nastawów na fermentowane napoje winiarskie można zastosować:

1)  dodatki do żywności, które są dopuszczone do wyrobu tych napojów, wymienione w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1333/2008”;

2)  bentonit;

3)  chlorki magnezu;

4)  chlorowodory tiaminy w ilości nieprzekraczającej 0,6 miligrama na litr, w przeliczeniu na tiaminę;

5)  enzymy amylolityczne;

6)  enzymy pektynolityczne;

7)  fosforany amonu lub ortofosforany dwuamonu w ilości nieprzekraczającej 0,4 grama na litr;

8)  preparaty uzyskane ze ścian komórkowych drożdży w ilości nieprzekraczającej 40 gramów na hektolitr;

9)  siarczany amonu w ilości nieprzekraczającej 0,3 grama na litr.

§ 4. Do oczyszczania fermentowanych napojów winiarskich można zastosować następujące substancje:

1)  albuminy jaja kurzego lub albuminy mleka;

2)  bentonit;

3)  chitosan;

4)  dwutlenek krzemu w postaci żelu lub układu koloidalnego;

5)  enzymy amylolityczne;

6)  enzymy pektynolityczne;

7)  fityniany;

8)  karuk;

9)  kazeinę lub kazeinian potasu;

10) poliwinylopolipirolidon (PVPP) w ilości nieprzekraczającej 80 gramów na hektolitr;

11) taninę;

12) węgiel drzewny;

13) żelatynę spożywczą;

14) żelazocyjanek potasu, w taki sposób aby oczyszczony fermentowany napój winiarski zawierał jedynie śladowe ilości żelaza i nie zawierał cyjanków.

§ 5. 1. Do zakwaszania albo odkwaszania fermentowanych napojów winiarskich można zastosować dodatki do żywności, które są dopuszczone do wyrobu tych napojów, wymienione w załączniku II do rozporządzenia nr 1333/2008.

2. Do odkwaszania fermentowanych napojów winiarskich można zastosować bakterie fermentacji mlekowej.

§ 6. Podczas leżakowania lub stabilizacji fermentowanych napojów winiarskich można zastosować:

1)  dodatki do żywności, które są dopuszczone do wyrobu tych napojów, wymienione w załączniku II do rozporządzenia nr 1333/2008;

2)  betaglukanazynę;

3)  tianinę;

4)  wiórki z drewna drzew liściastych.

§ 7. Przed rozlewem lub podczas rozlewu fermentowanych napojów winiarskich można zastosować dodatki do żywności, które są dopuszczone do wyrobu tych napojów, wymienione w załączniku II do rozporządzenia nr 1333/2008.

§ 8. 1. Analizę fermentowanych napojów winiarskich do celów urzędowej kontroli w zakresie jakości handlowej przeprowadza się przy użyciu następujących metod:

1)  oznaczania gęstości w temperaturze 20°C, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2)  oznaczania zawartości alkoholu w procentach objętościowych, która jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

3)  oznaczania zawartości ekstraktu ogólnego, która jest określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

4)  oznaczania zawartości cukrów redukujących oraz cukrów redukujących po inwersji, które są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

5)  oznaczania zawartości popiołu, która jest określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

6)  oznaczania kwasowości ogólnej, która jest określona w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

7)  oznaczania kwasowości lotnej, która jest określona w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

2. Analizę, o której mowa w ust. 1, można również przeprowadzić przy użyciu metod innych niż wymienione w ust. 1, pod warunkiem że uzyskane wyniki zapewniają porównywalną powtarzalność i odtwarzalność wyników analiz, przy czym za ostateczne uznaje się wyniki uzyskane z analizy przeprowadzonej przy użyciu metod określonych w ust. 1.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 r. 3)


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 14 stycznia 2013 r. pod numerem 2013/0029/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, zpóźn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej (Dz. U. Nr 88, poz. 748, z 2008 r. Nr 133, poz. 846 oraz z 2009 r. Nr 199, poz. 1535), które na podstawie art. 100 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.