ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 39a ust. 8 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 42, poz. 340) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W umowach zawieranych ze spółkami, o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zwanej dalej „ustawą”, roczny czynsz dzierżawny ustala się jako sumę czynszu należnego od poszczególnych składników przedmiotu dzierżawy, stosownie do art. 39a ust. 2—4 ustawy.

2. Czynsz, o którym mowa w ust. 1, ustala się, przyjmując do przeliczeń średnią krajową cenę skupu pszenicy wskazaną w obwieszczeniach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” za półrocze poprzedzające ogłoszenie wykazu nieruchomości, o którym mowa w art. 28 ust. 1 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy, zwanego dalej „wykazem”.

§ 2. 1. Roczny czynsz dzierżawny wynosi od:

1) użytków rolnych, z wyjątkiem gruntów, o których mowa w pkt 3 i 4 — równowartość pieniężną ilości pszenicy określonej w tabelach stawek czynszu dzierżawnego od użytków rolnych stanowiących załącznik do rozporządzenia;

2) budynków i budowli, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 — 0,6 % wartości początkowej;

3) następujących składników obiektu stawowego typu karpiowego:

a) gruntów pod stawami — 27,5 % iloczynu średniej wieloletniej wydajności naturalnej ustalonej przez eksperta z zakresu rybactwa stawowego, wyrażonej w kilogramach ryb z lustra wody i średniej ważonej ceny zbytu karpia handlowego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok ogłoszenia wykazu,

b) budowli ziemnych — 1 % wartości początkowej,

c) mnichów i zastawek— 5 % wartości księgowej netto.

d) jazów, tam i innych budowli hydrotechnicznych — 2 % wartości początkowej,

e) materiału obsadowego — 5 % wartości według średniej ważonej ceny zbytu tego materiału w roku kalendarzowym poprzedzającym rok ogłoszenia wykazu;

4) następujących składników obiektu stawowego typu pstrągowego:

a) gruntów pod obiektem stawowym — równowartość pieniężną ilości pszenicy ustalonej zgodnie z pkt 1, z tym że w razie braku klasyfikacji gruntów stawki czynszu ustala się jak dla użytku zielonego klasy I,

b) budowli stawowych — 2 % wartości początkowej,

c) budowli hydrotechnicznych — 2 % wartości początkowej,

d) materiału obsadowego — 5 % wartości według średniej ważonej ceny zbytu tego materiału w roku kalendarzowym poprzedzającym rok ogłoszenia wykazu;

5) rybackiego korzystania z jezior:

a) 5 % iloczynu wielkości naturalnego potencjału produkcyjnego ustalonego przez eksperta z zakresu rybactwa śródlądowego i średniej ważonej ceny zbytu poszczególnych gatunków ryb w roku kalendarzowym poprzedzającym rok ogłoszenia wykazu oraz

b) 7,5 % wartości sumy opłat ponoszonych przez wędkarzy za udostępnianie jezior do amatorskiego połowu ryb w roku kalendarzowym poprzedzającym rok ogłoszenia wykazu;

6) plantacji wieloletnich, na które składają się:

a) drzewa owocowe w wieku co najmniej 5 lat od posadzenia — równowartość pieniężną 2 kg pszenicy za jedno drzewo rocznie,

b) krzewy owocowe w wieku co najmniej 3 lat od posadzenia — równowartość pieniężną 0,1 kg pszenicy za jeden krzew rocznie;

7) gruntów niebędących gruntami rolnymi w rozumieniu Kodeksu cywilnego i lasami w rozumieniu przepisów o lasach — równowartość pieniężną 10 dt pszenicy z 1 ha.

2. Wartość początkową, o której mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lit. b i d oraz pkt 4 lit. b i c, oraz wartość księgową netto, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c, ustala się na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia wykazu.

§ 3. Od użytków rolnych położonych na obszarze, na którym zgodnie z przepisami o ochronie środowiska i ochronie przyrody obowiązują ograniczenia w prowadzeniu produkcji rolnej, czynsz dzierżawny wynosi 50 % stawek określonych w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. Nie ustala się czynszu dzierżawnego od:

1) gruntów pod ciekami wodnymi, naturalnymi lub sztucznymi, zaliczonymi do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem stawów;

2) gruntów pod wodami nieprzydatnymi do rybackiego ich wykorzystania;

3) użytków rolnych klasy VI i Vlz oraz nieużytków rolnych;

4) gruntów zadrzewionych i zakrzewionych.

§ 5. 1. Czynsz z tytułu dzierżawy lasów ustala się w każdym roku odrębnie w wysokości 75 % wartości drewna pozyskanego w danym roku przez dzierżawcę zgodnie z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu lub zadaniami gospodarczymi ustalonymi przez nadleśniczego.

2. Wartość drewna, o której mowa w ust. 1, określa się według zasad ustalania wartości drzewostanów określonych w przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych dla celów odszkodowawczych.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 października 1999 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym (Dz. U. Nr 90, poz. 1012).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).