ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego

Na podstawie art. 37c ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego (Dz. U. Nr 67, poz. 434) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin, określonym w ust. 9—12 pkt B załącznika II do rozporządzenia nr 73/2009, jest określona w załączniku nr 3a do rozporządzenia;

5) zgłaszanie chorób, określonym w ust. 13—15 pkt Bzałącznika II do rozporządzenia nr73/2009, jest określona w załączniku nr 3b do rozporządzenia.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia tabele I oraz III—V otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli III wiersz „Owce i kozy urodzone po dniu 7 kwietnia 2007 r.” występujący po wierszach ust. 4.6 otrzymuje brzmienie „Owce i kozy urodzone od dnia 1 stycznia 2008 r.”;

5) dodaje się załącznik nr 3a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

6) dodaje się załącznik nr 3b do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

7) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli uchyla się wiersze:


Nie przestrzega się wymagań zawartych w programach działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla wyznaczonych obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego (OSN), na których jest położone gospodarstwo rolne lub jego część — wyłącznie w zakresie naruszenia dotyczącego braku kompletności planu nawożenia dla upraw.) 1 pkt 1 pkt 1 pkt

§ 2. Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2011 r. (poz. 563)

Załącznik 2 Tabele I oraz III—V

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 36, poz. 197 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278.