ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania 2)

§ 1. 1. Ze względu na sposób zamykania wyróżnia się następujące rodzaje opakowań materiału siewnego:

1) samozamykające się;

2) zszywane;

3) zaklejane;

4) hermetyczne;

5) zawiązywane.

2. Opakowania, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1, 3, 4 – zabezpiecza się przez nalepianie etykiety samoprzylepnej;

2) pkt 2 – zabezpiecza się przez przeszycie etykiety szwem zamykającym opakowanie;

3) pkt 5 – zabezpiecza się przez plombowanie plombą stosowną do etykiety.

§ 2. Materiał siewny kategorii elitarny oraz wszystkie kategorie materiału siewnego ziemniaka pakuje się w nowe worki albo w czyste i zdezynfekowane skrzyniopalety lub kontenery.

§ 3. Każdy rodzaj opakowania materiału siewnego powinien:

1) posiadać wytrzymałość odpowiednią do masy zapakowanego materiału siewnego;

2) zapewniać utrzymanie jakości materiału siewnego zgodnej z wymaganiami określonymi odrębnymi przepisami;

3) zabezpieczać przed kontaktem z zastosowanymi pestycydami – w przypadku materiału siewnego zaprawionego;

4) chronić otoczkę materiału siewnego – w przypadku materiału siewnego otoczkowanego.

§ 4. 1. Opakowanie materiału siewnego zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający otwarcie bez uszkodzenia tego zabezpieczenia.

2. Zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1, może być plomba, etykieta samoprzylepna lub etykieta przeszyta.

§ 5. Etykietowaniu podlegają wszystkie rodzaje opakowań materiału siewnego, a także następujące jednostki materiału szkółkarskiego oraz rozmnożeniowego winorośli:

1) pojedyncze rośliny lub ich części;

2) wiązki;

3) pojemniki wielokomorowe;

4) kartony;

5) worki;

6) palety.

§ 6. Etykietę na opakowaniu materiału siewnego umieszcza się w sposób uniemożliwiający jej zdjęcie bez uszkodzenia. Etykieta nie może być powtórnie użyta.

§ 7. Rozmiary i kolory etykiet dla poszczególnych kategorii i stopni kwalifikacji materiału siewnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Informacje na etykietach umieszcza się przy użyciu techniki drukarskiej lub innej o podobnym charakterze, zapewniającej trwałość zapisów.

2. W przypadku materiału siewnego zrazów drzew i krzewów owocowych informacje dotyczące nazwy gatunku, nazwy odmiany, statusu zdrowotności albo stopnia kwalifikacji, ilości, wieku oraz formy materiału szkółkarskiego, roku dokonania oceny mogą być wpisywane przez dostawcę pismem odręcznym.

§ 9. Informacje umieszczane na etykietach dla materiału siewnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 10. Fakt otwarcia opakowania przez organy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w celu dokonania oceny, pobrania próby lub kontroli powinien być w sposób czytelny oznakowany na etykiecie lub opakowaniu z podaniem daty i numeru próbobiorcy.

§ 11. Etykiety założone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność w obrocie do wyczerpania.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2004 r. (poz. 859)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają częściowo postanowienia następujących dyrektyw:

1) dyrektywy Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, z późn. zm.);

2) dyrektywy Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, z późn. zm.);

3) dyrektywy Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, z późn. zm.);

4) dyrektywy Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, z późn. zm.);

5) dyrektywy Rady 66/401/WE z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, z późn. zm.);

6) dyrektywy Rady 66/402/WE z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, z późn. zm.);

7) dyrektywy Rady 68/193/EWG z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym winorośli (Dz. Urz. WE L 93 z 17.04.1968, z późn. zm.);

8) dyrektywy Komisji 93/48/EWG z dnia 23 czerwca 1993 r. ustanawiającej wykaz warunków, jakie mają być spełnione przez materiał rozmnożeniowy roślin sadowniczych i rośliny sadownicze przeznaczone do produkcji owoców, stosownie do dyrektywy Rady nr 92/34/EWG (Dz. Urz. WE L 250 z 07.10.1993).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.