ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Nadwyżkę środków finansowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, stanowi dodatnia różnica między stanem środków pieniężnych na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego, z wyłączeniem środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, środków uzyskanych z tytułu wpłaconych wadiów, zabezpieczenia należytego wykonania umów oraz środków, których zasady dysponowania określają odrębne przepisy, a stanem zobowiązań krótkoterminowych, o których mowa w ust. 2, ustalonych na dzień 31 grudnia danego roku.

2. Przy ustalaniu nadwyżki środków finansowych Agencji środki pieniężne, o których mowa w ust. 1, niewykorzystane do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, pomniejsza się o zobowiązania krótkoterminowe Agencji z tytułu:

1) podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń;

2) dostaw i usług;

3) wynagrodzeń;

4) innych zobowiązań krótkoterminowych wynikających z konieczności zapewnienia ciągłości finansowania zadań Agencji oraz dokonywania inwestycji niezbędnych do wykonywania zadań państwa przez Agencję.

3. Zobowiązania krótkoterminowe, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, dotyczą zobowiązań, których wymagalność przypada nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym powstała nadwyżka.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2012 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456.