ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) gminie albo związkowi międzygminnemu — w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego lub operacji dotyczącej tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury.”;

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Pomoc przyznawana na operacje dotyczące tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).”;

3) w § 3:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) realizowaną na obszarze, na którym, zgodnie z inwentaryzacją, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675 oraz z 2012 r. poz. 951), poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości na poziomie co najmniej 2 Mbit/s wynosi nie więcej niż 30% — w przypadku operacji dotyczącej tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury.”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną, będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych przyznawaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi:

a) w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r. — w przypadku operacji realizowanej w jednym etapie,

b) nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. — w przypadku operacji realizowanej w dwóch etapach;”;

4) w § 4:

a) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) zakupu materiałów lub usług niezbędnych do realizacji operacji;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta w wysokości nieprzekraczającej:

1) 90% tych kosztów w ramach wnioskowanej pomocy w okresie realizacji Programu — w przypadku operacji dotyczącej tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury albo

2) 75% tych kosztów w ramach wnioskowanej pomocy, z tym że dla jednej gminy w okresie realizacji Programu — nie więcej niż:

a) 4 000 000 zł — w przypadku operacji dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej,

b) 200 000 zł — w przypadku operacji dotyczącej tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych,

c) 3 000 000 zł — w przypadku operacji dotyczącej wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych,

d) 1 000 000 zł — w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.”;

5) w § 13:

a) w ust. 2 dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

„9) jeżeli gęstość zaludnienia gminy lub związku międzygminnego, w której jest planowana realizacja operacji dotyczącej tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacja takiej infrastruktury, ustalona na podstawie danych ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dostępnych w dniu rozpoczęcia naboru wniosków, w stosunku do średniej w województwie jest:

a) mniejsza — 2 punkty,

b) równa lub większa — 0 punktów;

10) jeżeli operacja ma zapewnić przepływność szerokopasmowego łącza internetowego na poziomie co najmniej 30 Mbit/s (prędkość pobierania danych przez użytkownika końcowego) — 2 punkty.”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku operacji dotyczącej tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury o tej samej liczbie punktów, o kolejności przyznania pomocy decyduje niższa gęstość zaludnienia gminy lub związku międzygminnego, w której jest planowana realizacja operacji.”,

c) w ust. 7 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) budowy targowiska stałego — jest uzyskanie co najmniej 1 punktu;

4) tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury — jest uzyskanie co najmniej 4 punktów.”.

§ 2. Przepis § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się również do operacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, których realizacja nie została zakończona i dla których nie złożono wniosku o płatność ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację operacji dotyczących budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego stosuje się przepisy dotychczasowe, jeżeli postępowanie zostało wszczęte w terminie określonym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy, a informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy została podana do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993, z 2011 r. Nr 205, poz. 1202 oraz z 2012 r. poz. 243.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1544, z 2010 r. Nr 164, poz. 1113 oraz z 2011 r. Nr 142, poz. 833.