ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu substancji zabronionych 2)

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 877) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz substancji zabronionych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie wykazu substancji szkodliwie wpływających na zdrowie zwierząt, jakość środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i środowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 569).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 sierpnia 2004 r. (poz. 2019)

WYKAZ SUBSTANCJI ZABRONIONYCH1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji 85/382/EWG z dnia 10 lipca 1985 r. zakazującej stosowania w paszach produktów białkowych uzyskanych z drożdży Candida wyhodowanych na n-alkanach (Dz. Urz. WE L 217 z 14.08.1985) i decyzji 2004/217/WE z dnia 1 marca 2004 r. ustanawiającej listę materiałów, którymi obrót lub których stosowanie w żywieniu zwierząt jest zabronione (Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2004).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.