ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1443 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 147) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 w pkt 1 w lit. a tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„— budynki i budowle znajdujące się w gospodarstwie, wykorzystywane do produkcji rolnej, oraz użytki rolne w gospodarstwie wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej nie będą stanowiły przedmiotu współwłasności lub współposiadania, z wyjątkiem małżeńskiej wspólności majątkowej,”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Pomoc może być przyznana osobie fizycznej także w przypadku, gdy jej małżonek, przed dniem złożenia przez nią wniosku o przyznanie pomocy, prowadził działalność rolniczą — pod warunkiem że:

1) małżonkowi, zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i przed jego zawarciem, nie przyznano pomocy w zakresie działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” ani w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem;

2) wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku, zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i przed jego zawarciem, w odniesieniu do małżonka nie zaistniał żaden z przypadków określonych w ust. 2;

3) gospodarstwo małżonka wejdzie w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub odrębnego majątku beneficjenta.”;

2) w § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Warunek, o którym mowa w § 2 ust. 7 pkt 3, powinien być spełniony w terminie 180 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy i zachowany do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy.”;

3) w § 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szczegółowy wykaz kierunków studiów, zawodów i specjalności oraz tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa, a także rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych określa załącznik do rozporządzenia.”,

b) w ust. 4 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) odbył staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 3) ), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.”;

4) w § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w ust. 1, warunki określone w § 2:

1) ust. 1 pkt 1 lit. a:

a) tiret pierwsze i tiret trzecie — powinny być spełnione od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, z tym że w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, warunek określony w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie — w terminie 180 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,

b) tiret drugie — powinien być spełniony w terminie 180 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

c) tiret czwarte — powinien być spełniony w terminie do dnia upływu 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej,

2) ust. 7 pkt 3 — powinien być spełniony w terminie 180 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy

— oraz zachowane do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy.”;

5) w § 15 w ust. 3 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) nabycia gospodarstwa małżonka w sposób określony w § 2 ust. 7 pkt 3 — w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 7”;

6) w § 18:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) spełniać warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i tiret trzecie oraz ust. 7 pkt 3, do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy;”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zakup zwierząt hodowlanych w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, stanowiących stado podstawowe — związany z rozpoczęciem produkcji zwierzęcej w gospodarstwie lub postępem genetycznym w zakresie prowadzonej produkcji.”;

7) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Agencja, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, przekaże osobom, którym przyznano pomoc finansową w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, a które nie posiadały wymaganych kwalifikacji zawodowych i są zobowiązane do uzupełnienia wykształcenia, informację o zmianie przepisów w zakresie kwalifikacji zawodowych.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1, Agencja wzywa osoby, które posiadają kwalifikacje zawodowe określone w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, do przedłożenia we właściwych oddziałach regionalnych Agencji, w terminie 60 dni od dnia otrzymania informacji, dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych.

3. Agencja na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2, stwierdza, czy został spełniony warunek posiadania wymaganych kwalifikacji zawodowych, o czym informuje na piśmie zainteresowane osoby.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.