ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinni spełniać skupujący owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich

Na podstawie art. 16a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinni spełniać skupujący owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich (Dz. U. Nr 44, poz. 263) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zapewnić prowadzenie:

a) dokumentacji magazynowej oraz księgowej, związanej z przyjmowaniem oraz wydawaniem owoców miękkich przetwórcy owoców miękkich, w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1121/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemów wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach IV i V (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 27), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1121/2009”,

b) ewidencji umów, o których mowa w art. 32 rozporządzenia nr 1121/2009;”,

— w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) pomieszczenie do prowadzenia ewidencji i przechowywania umów, o których mowa w art. 32 rozporządzenia nr 1121/2009, oraz prowadzenia dokumentacji, o której mowa w pkt 1 lit. a.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przekazywać kopie umów, o których mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia nr 1121/2009, wnioskującym o płatność do owoców miękkich;”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przetwórca owoców miękkich ubiegający się o uzyskanie zatwierdzenia powinien:

1) zapewnić, w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1121/2009, prowadzenie:

a) dokumentacji magazynowej, produkcyjnej oraz księgowej, związanej z przyjmowaniem oraz przetwarzaniem owoców miękkich,

b) ewidencji umów, o których mowa w art. 32 rozporządzenia nr 1121/2009;

2) posiadać pomieszczenie do prowadzenia ewidencji i przechowywania umów, o których mowa w art. 32 rozporządzenia nr 1121/2009, oraz prowadzenia dokumentacji, o której mowa w pkt 1 lit. a;

3) posiadać, w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1121/2009:

a) obiekty, w których będą przetwarzane owoce miękkie,

b) urządzenia konieczne do przetwarzania owoców miękkich, umożliwiające prowadzenie pierwszego procesu przetwórstwa tych owoców, z zamiarem pozyskania produktów, o których mowa w załączniku I część X rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1234/2007”.”,

b) w ust. 2 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) pierwszy proces przetwarzania owoców miękkich z zamiarem pozyskania jednego lub większej liczby produktów, o których mowa w załączniku I część X rozporządzenia nr 1234/2007, lub przetwarzanie umożliwiające bezpośrednie pozyskanie jednego lub większej liczby tych produktów,

b) ewidencję umów sprzedaży półproduktów pozyskanych w wyniku pierwszego procesu przetwarzania owoców miękkich, zawierającą informacje o produkcie lub produktach, o których mowa w załączniku I część X rozporządzenia nr 1234/2007, pozyskanych ze sprzedanych przez przetwórcę półproduktów — w przypadku gdy przetwórca dokonuje sprzedaży półproduktów uzyskanych w wyniku pierwszego procesu przetwarzania owoców miękkich,”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 36, poz. 197 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278.