ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych informacji, które powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie skupującego owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich

Na podstawie art. 16b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie dodatkowych informacji, które powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie skupującego owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich (Dz. U. Nr 44, poz. 264) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1:

a) w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„— pomieszczenie do prowadzenia ewidencji i przechowywania umów, o których mowa w art. 32 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1121/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemów wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach IV i V (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 27), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1121/2009”,”,

b) w lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„— spełnieniu warunków wymaganych do zatwierdzenia, określonych w przepisach rozporządzenia nr 1121/2009 oraz w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, oraz że znane mu są obowiązki wynikające z zatwierdzenia,”;

2) w pkt 2:

a) w lit. a tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„— pomieszczenie do prowadzenia ewidencji i przechowywania umów, o których mowa w art. 32 rozporządzenia nr 1121/2009,”,

b) w lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„— spełnieniu warunków wymaganych do zatwierdzenia, określonych w przepisach rozporządzenia nr 1121/2009 oraz w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, oraz że znane mu są obowiązki wynikające z zatwierdzenia,”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 36, poz. 197 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278.