ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła 2)

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 18 pkt 1 lit. b, art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   szczegółowe wymagania weterynaryjne:

a)   dla prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia obrotu lub wykorzystywania nasienia bydła,

b)   przy przywozie nasienia bydła,

c)   w handlu nasieniem bydła;

2)   szczegółowe wymagania dla świadectw zdrowia nasienia bydła w handlu oraz sposób ich wystawiania.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)   nasienie — poddany obróbce lub rozcieńczony ejakulat bydła;

2)   centrum pozyskiwania nasienia — zakład, położony na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, w którym pozyskuje się i poddaje obróbce nasienie wykorzystywane do sztucznego unasienniania, zatwierdzony i nadzorowany przez urzędowego lekarza weterynarii;

3)   centrum przechowywania nasienia — zakład, położony na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, w którym przechowuje się nasienie wykorzystywane do sztucznego unasienniania, zatwierdzony i nadzorowany przez urzędowego lekarza weterynarii;

4)   lekarz weterynarii centrum — lekarza weterynarii posiadającego specjalizację w zakresie rozrodu zwierząt, upoważnionego przez powiatowego lekarza weterynarii, odpowiedzialnego za codzienne przestrzeganie określonych w rozporządzeniu wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia centrum pozyskiwania nasienia lub centrum przechowywania nasienia;

5)   przesyłka nasienia — ilość nasienia objętą jednym świadectwem zdrowia;

6)   państwo pozyskania nasienia — państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo trzecie, w którym nasienie zostało pozyskane, poddane obróbce lub było przechowywane i z którego jest wysyłane do państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

7)   laboratorium diagnostyczne — laboratorium wyznaczone i zatwierdzone przez właściwą władzę państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, przeznaczone do wykonywania badań diagnostycznych określonych w rozporządzeniu;

8)   pozyskanie — ilość nasienia uzyskaną od dawcy w dowolnym czasie.

§ 3. Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla centrum pozyskiwania nasienia i centrum przechowywania nasienia są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Nasienie może być przedmiotem handlu, jeżeli:

1)   spełnia wymagania określone w przepisach o kontroli weterynaryjnej w handlu;

2)   zostało pozyskane w centrum pozyskiwania nasienia, spełniającego wymagania weterynaryjne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w rozdziale 1;

3)   zostało pozyskane, poddane obróbce i było przechowywane zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia w rozdziale 3;

4)   spełnia wymagania weterynaryjne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

5)   pochodzi od bydła spełniającego wymagania weterynaryjne określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

6) 4) jest zaopatrzone w oddzielne dla każdej przesyłki, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, świadectwo zdrowia, którego wzór jest określony w decyzji wykonawczej Komisji 2011/629/UE z dnia 20 września 2011 r. zmieniającej załącznik D do dyrektywy Rady 88/407/EWG w odniesieniu do wewnątrzunijnego handlu nasieniem bydła domowego, wysyłanym z centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia (Dz. Urz. UE L 247 z 24.09.2011, str. 22).

2. Świadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, jest:

1)   przekazywane w oryginale wraz z przesyłką nasienia do miejsca przeznaczenia;

2)   sporządzane:

a)   co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa pozyskania nasienia i państwa przeznaczenia nasienia,

b)   na pojedynczej kartce papieru;

3)   wystawiane na jednego odbiorcę.

§ 5. 1. Nasienie może być przywożone z państw trzecich, jeżeli:

1)   spełnia wymagania określone w § 4 ust. 1 pkt 1–5 oraz w przepisach o weterynaryjnej kontroli granicznej;

2)   pochodzi od bydła, które w okresie 6 miesięcy przed dniem pozyskania nasienia pozostawało na terytorium państwa trzeciego znajdującego się na liście Komisji Europejskiej;

3) 5) jest zaopatrzone w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, którego wzór jest określony w decyzji wykonawczej Komisji 2011/630/UE z dnia 20 września 2011 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia bydła domowego (Dz. Urz. UE L 247 z 24.09.2011, str. 32).

2. Świadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest:

1)   przekazywane w oryginale wraz z przesyłką nasienia do miejsca przeznaczenia;

2)   sporządzane:

a)   co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa przeznaczenia nasienia i państwa, w którym jest przeprowadzana kontrola graniczna,

b)   na pojedynczej kartce papieru;

3)   wystawiane na jednego odbiorcę.

§ 6. 1. Dopuszcza się przechowywanie i umieszczanie na rynku, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nasienia pozyskanego przed dniem 1 maja 2004 r., jeżeli jest ono przechowywane w oddzielnym pomieszczeniu i będzie użyte wyłącznie do zabiegów sztucznego unasienniania lub w celu kontynuacji programu hodowlanego określonego w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

2. Ograniczenia w przechowywaniu i umieszczaniu na rynku, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nasienia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczą nasienia zgromadzonego w centrum pozyskiwania nasienia lub w centrum przechowywania nasienia, dopuszczonego do obrotu przed dniem 1 maja 2004 r.

§ 7. Lekarz weterynarii, który na podstawie dotychczasowych przepisów uzyskał uprawnienia wymagane dla lekarza weterynarii centrum, zachowuje te uprawnienia.

§ 8. Nasienie znajdujące się w bankach nasienia, wyprodukowane i oznakowane zgodnie z przepisami obowiązującymi przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia może być wykorzystane do wyczerpania zapasów.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 6) .

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2009 r.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)    Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988 r. ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie nasienia bydła domowego (Dz. Urz. WE L 194 z 22.07.1988, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 8, str. 106).

3)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513, z 2013 r. poz. 1287 oraz z 2014 r. poz. 29.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła (Dz. U. poz. 364), które weszło w życie z dniem 5 kwietnia 2012 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9 czerwca 2009 r.