ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 43, poz. 260 i Nr 66, poz. 407) w § 25a wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1:

a) w pkt 1:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ukierunkowane połowy dorszy są prowadzone:”,

— w lit. a skreśla się wyrazy: „oraz od dnia 22 maja do dnia 26 maja”,

— w lit. b skreśla się wyrazy: „oraz od dnia 27 maja do dnia 31 maja”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ukierunkowanych połowów dorszy nie prowadzi się od dnia 22 maja do dnia 30 września. ;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do statków rybackich o długości całkowitej nieprzekraczającej 12 m.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).