ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” w zakresie działania „Czasowe zawieszenie działalności połowowej”

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ubiegający się o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” w zakresie działania „Czasowe zawieszenie działalności połowowej” składa wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym dla portu macierzystego statku rybackiego, zwanym dalej „oddziałem regionalnym Agencji”.

§ 2.1. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu składa się w formie pisemnej, osobiście przez ubiegającego się o dofinansowanie albo osobiście przez osobę go reprezentującą lub pełnomocnika, albo za pośrednictwem poczty — przesyłką poleconą.

2. Za dzień złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu uznaje się dzień wpływu poprawnie wypełnionego wniosku do oddziału regionalnego Agencji.

3. Wpływ wniosku o dofinansowanie realizacji projektu potwierdza się pieczęcią z datą wpływu.

§ 3. 1. W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nieprawidłowo wypełnionego lub bez dołączonych załączników oddział regionalny Agencji wzywa pisemnie ubiegającego się o dofinansowanie do uzupełnienia wniosku lub dołączenia brakującychzałączników w wyznaczonym terminie, który nie może być krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez ubiegającego się o dofinansowanie.

2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pozostawia się bez rozpoznania, o czym oddział regionalny Agencji informuje ubiegającego się o dofinansowanie.

§ 4. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 5. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu złożone do dnia wejścia w życie rozporządzenia, które zawierają informacje określone w rozporządzeniu, uznaje się za wnioski złożone zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.