ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie wzorów oraz terminów składania sprawozdań dotyczących produkcji, przechowywania, obrotu cukrem oraz izoglukozą, wielkości produkcji oraz obszarów uprawy buraków cukrowych

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz. 964) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) wzór miesięcznego sprawozdania dotyczącego produkcji, stanu zapasów i obrotu cukrem, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór rocznego sprawozdania dotyczącego wielkości produkcji cukru, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór miesięcznego sprawozdania dotyczącego produkcji, stanu zapasów i obrotu izoglukozą, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wzór rocznego sprawozdania dotyczącego wielkości produkcji izoglukozy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) wzór rocznego sprawozdania dotyczącego wielkości produkcji oraz obszarów uprawy buraków cukrowych, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1:

1) pkt 1 – składa się w terminie do 19. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;

2) pkt 2 – składa się w terminie do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego za dany rok gospodarczy, z tym że wstępne dane dotyczące produkcji cukru za dany rok gospodarczy składa się w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego;

3) pkt 3 – składa się w terminie do 14. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;

4) pkt 4 – składa się w terminie do dnia 30 lipca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok gospodarczy;

5) pkt 5 – składa się w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku kalendarzowego za dany rok gospodarczy, z tym że odnośnie do roku gospodarczego 2003/2004 sprawozdanie należy złożyć w terminie do dnia 26 maja 2004 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2004 r. (poz. 1225)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 3

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 4

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 5

WZÓR

(PDF)1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).