ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków

Na podstawie art. 37 ust. 12 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków składa się w roku, w którym dany materiał ma być poddany ocenie polowej, w terminach:

1) (traci moc);

2) (traci moc);

3) (traci moc);

4) (traci moc);

5) (traci moc);

6) do dnia 10 marca — dla materiału szkółkarskiego mateczników porzeczek i agrestu;

7) do dnia 30 maja — dla materiału szkółkarskiego innego niż wymieniony w pkt 6.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny poszczególnych grup roślin lub gatunków (Dz. U. Nr 42, poz. 410).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 639 i Nr 126, poz. 877.