ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich;

2) szczegółowe warunki wykonywania rybołówstwa morskiego, w tym:

a) rodzaj i ilość narzędzi połowowych oraz ich konstrukcję,

b) sposób prowadzenia połowów,

c) wielkości dopuszczalnego przyłowu,

d) sposób oznakowania narzędzi połowowych używanych wyłącznie do połowów w strefie 3 Mm od linii brzegu

– które nie są objęte Wspólną Polityką Rybacką Unii Europejskiej.

§ 2. 1. Na morzu terytorialnym ustanawia się wymiary ochronne dla następujących gatunków ryb:

1) certy (Vimba vimba L.) – 30 cm;

2) leszcza (Abramis brama L.) – 40 cm;

3) okonia (Perca fluviatilis L.) – 17 cm;

4) płoci (Rutilus rutilus L.) – 20 cm;

5) sandacza (Stizostedion lucioperca L.) – 45 cm;

6) siei (Coregonus lavaretus L.) – 40 cm;

7) szczupaka (Esox lucius L.) – 45 cm;

8) (uchylony).

9) pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss Walb.) – 40 cm.

2. Wymiar ochronny, o którym mowa w ust. 1, ustala się, mierząc długość ryby, w stanie świeżym, od początku zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej.

§ 3. Ustanawia się okresy ochronne dla następujących gatunków ryb:

1) łososia i troci, w terminie od dnia 15 września do dnia 15 listopada, w 4-milowym pasie wód przybrzeżnych z wyłączeniem wód w granicach właściwości terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni;

2) sandacza w terminie od dnia:

a) 25 marca do dnia 10 maja na obszarze wód na zachód od południka 16°40’00’’ długości geograficznej wschodniej,

b) 10 kwietnia do dnia 31 maja na obszarze wód pomiędzy południkami 16°40’00’’ a 19°21’00’’ długości geograficznej wschodniej,

c) 20 kwietnia do dnia 10 czerwca na obszarze wód na wschód od południka 19°21’00’’ długości geograficznej wschodniej.

§ 4. 1. Przy prowadzeniu ukierunkowanych połowów okoni i płoci narzędziami ciągnionymi dozwolone jest zatrzymanie przyłowu gatunków ryb wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1,2 i 5—9. 

2. Przyłów gatunków ryb wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 5—9, który nastąpił w danej operacji połowowej, nie może przekroczyć łącznie 20 % masy okoni i płoci będących celem połowów ukierunkowanych.

§ 5. 1. Jeżeli po wybraniu narzędzia połowowego stwierdzi się, że ilość ryb gatunków niebędących celem połowów ukierunkowanych przekracza dopuszczalną wielkość przyłowu, należy natychmiast zaprzestać używania tego narzędzia połowowego lub zmienić łowisko.

2. W przypadku narzędzi ciągnionych przez zmianę łowiska rozumie się zmianę głębokości trałowania:

1) na zachód od południka 15°00’00’’ długości geograficznej wschodniej – o 10 m;

2) na wschód od południka 15°00’00’’ długości geograficznej wschodniej – o 20 m.

§ 6. Przy prowadzeniu połowów organizmów morskich dopuszcza się stosowanie następujących rodzajów narzędzi połowowych:

1) niewody, w tym:

a) niewody duńskie,

b) niewody dobrzeżne,

c) przywłoki,

d) cezy;

2) ciągnione, w tym:

a) włoki,

b) tuki,

c) włoczki;

3) usidlające i oplątujące, w tym:

a) wontony,

b) mance,

c) nety,

d) pławnice,

e) drygawice;

4) pułapkowe, w tym:

a) niewody stawne,

b) żaki,

c) mieroże,

d) alhamy;

5) zahaczające, w tym:

a) wędy,

b) sznury haczykowe,

c) takle.

§ 7. Do prowadzenia połowów ryb niżej wymienionych gatunków na morzu terytorialnym ustanawia się następujące, najmniejsze długości boku oczka narzędzi połowowych w milimetrach:


Gatunek

Długość boku oczka

troć

80

pstrąg tęczowy

65

leszcz i sandacz

60

sieja i szczupak

55

płoć i okoń

30

węgorz

16


§ 8. Prześwit oczka w wontonach służących do połowu okonia lub płoci nie może przekroczyć 70 mm.

§ 9. (uchylony).

§ 10. Na morzu terytorialnym największa dopuszczalna ilość wystawianych jednocześnie na łowisku wontonów, manc oraz netów przeznaczonych do połowów płastug wynosi:

1) 100 sztuk – dla statków rybackich o długości całkowitej do 12 m;

2) 200 sztuk – dla statków rybackich o długości całkowitej od 12 do 18 m;

3) 300 sztuk – dla statków rybackich o długości całkowitej powyżej 18 m.

§ 11. 1. Przy prowadzeniu połowów organizmów morskich na morzu terytorialnym długość zestawu sieci mierzona wzdłuż nadbory nie może przekroczyć dla:

1) wontonów – 500 m;

2) manc – 300 m.

2. Przy prowadzeniu połowów organizmów morskich na morzu terytorialnym długość pojedynczego wontonu lub mancy nie może przekroczyć 50 m.

3. Przy prowadzeniu połowów organizmów morskich na morzu terytorialnym długość pojedynczej nety służącej do połowów płastug nie może przekroczyć 75 m.

§ 12. 1. Przy prowadzeniu połowów długość niewodu stawnego śledziowego nie może przekroczyć 600 m.

2. Połowy przy użyciu niewodów stawnych śledziowych mogą być prowadzone w okresie od dnia 1 marca do dnia 20 czerwca.

§ 13. Na zachód od południka 15°23’14’’ długości geograficznej wschodniej przy prowadzeniu połowów organizmów morskich:

1) w strefie 5 Mm od linii brzegu, w okresie od dnia 25 marca do dnia 10 maja, należy używać narzędzi połowowych przeznaczonych do połowu śledzia lub skarpia;

2) na morzu terytorialnym, w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 kwietnia, przy prowadzeniu połowów statkami rybackimi o długości całkowitej powyżej 12,5 m, należy używać narzędzi ciągnionych.

§ 14. Wystawione na morzu terytorialnym narzędzia usidlające, oplątujące, pułapkowe i zahaczające, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśniny Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005 r., str. 1), należy wybierać co najmniej raz na 48 godzin.

§ 15. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, niedozwolony jest połów organizmów morskich przy użyciu narzędzi ciągnionych oraz prowadzenie połowów przy użyciu statków rybackich o długości całkowitej powyżej 15 m:

1) (uchylony).

2) od linii toru wodnego Gdynia – Hel od trawersu latarni morskiej w Jastarni od strony pełnego morza – na głębokościach mniejszych niż 20 m;

3) na pozostałych obszarach wód – w strefie 3 Mm od linii brzegu.

2. W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia pomiędzy południkami 19°21’00’’ a 19°26’30’’ długości geograficznej wschodniej dopuszcza się prowadzenie ukierunkowanych połowów śledzia przy użyciu narzędzi ciągnionych oraz przy użyciu statków rybackich o długości całkowitej do 19 m poza strefą 2 Mm od linii brzegu.

§ 16. Przy prowadzeniu połowów organizmów morskich na morzu terytorialnym niedozwolone jest używanie:

1) narzędzi ciągnionych jednocześnie z narzędziami usidlającymi, oplątującymi, pułapkowymi lub zahaczającymi, z wyjątkiem sznurów haczykowych i włoczków;

2) stawnych niewodów śledziowych jednocześnie z mancami, wontonami lub netami.

§ 17. Niedozwolone jest dryfowanie pławnic lub takli w strefie 4 Mm od linii brzegu.

§ 18. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, odległości boczne i frontalne pomiędzy zestawami narzędzi usidlających, oplątujących, pułapkowych lub zahaczających nie mogą być mniejsze niż 100 m.

2. Odległości boczne i frontalne pomiędzy zestawami pławnic lub takli nie mogą być mniejsze niż 500 m.

3. Na obszarze wód na zachód od południka 15°23’14’’ długości geograficznej wschodniej odległości boczne i frontalne pomiędzy zestawami manc nie mogą być mniejsze niż 50 m.

§ 19. 1. Niedozwolone jest trałowanie w odległości mniejszej niż 150 m od narzędzi usidlających, oplątujących, pułapkowych lub zahaczających.

2. Niedozwolone jest wydawanie narzędzi ciągnionych przed innym statkiem, znajdującym się na tym samym kursie, w odległości mniejszej niż 1 000 m.

3. Pomiędzy statkami rybackimi trałującymi równolegle należy zachować taką odległość, aby jeden statek nie zaczepił narzędzi połowowych drugiego statku.

4. Niedozwolone jest przecinanie kursu trałującego statku rybackiego, za tym statkiem, w odległości mniejszej niż 1 000 m.

§ 20. W przypadku gdy na kursie statku rybackiego znajdują się pławnice lub takle, należy dołożyć wszelkich starań w celu ich ominięcia, a gdy nie jest to możliwe, należy podnieść je na dziobie statku rybackiego, przeciąć, a następnie zawiązać starannie za rufą.

§ 21. Niedozwolone jest pozostawianie na łowisku, po zakończeniu połowów w danym rejsie połowowym, elementów narzędzi połowowych lub elementów oznakowania narzędzi połowowych.

§ 22. Niewody używane do połowów w strefie 3 Mm od linii brzegu oznakowuje się w następujący sposób:

1) matnię niewodu:

a) w porze dziennej – pływakiem koloru czerwonego o średnicy nie mniejszej niż 30 cm,

b) przy złej widoczności oraz w porze nocnej – bojką świetlną ze światłem białym umieszczonym na wysokości co najmniej 30 cm nad powierzchnią wody;

2) skrzydła niewodu:

a) w porze dziennej – pływakiem koloru czerwonego o średnicy nie mniejszej niż 30 cm,

b) przy złej widoczności oraz w porze nocnej – bojką świetlną ze światłem białym umieszczonym na wysokości co najmniej 30 cm nad powierzchnią wody

– umieszczonymi w połowie długości skrzydeł.

§ 23. 1. Narzędzia usidlające, oplątujące, pułapkowe oraz zahaczające używane do połowów w strefie 3 Mm od linii brzegu oznakowuje się w następujący sposób:

1) na końcu zestawu w sektorze zachodnim, licząc od południa poprzez zachód i obejmując północ, należy przymocować bojkę z tyczką zaopatrzoną w 2 chorągiewki oraz 2 pasy taśmy odblaskowej;

2) na końcu zestawu w sektorze wschodnim, licząc od północy poprzez wschód i obejmując południe, należy przymocować bojkę z tyczką zaopatrzoną w chorągiewkę oraz pas taśmy odblaskowej;

3) w przypadku zestawu wystawionego przy powierzchni wody, na tyczce bojki należy dodatkowo przymocować znak topowy z pasem taśmy odblaskowej lub reflektor radarowy;

4) w przypadku zestawu wystawionego przy powierzchni wody w porze nocnej, z wyłączeniem manc śledziowych, na tyczce bojki przymocowanej w:

a) sektorze zachodnim zestawu – należy przymocować dodatkowo 2 latarnie,

b) sektorze wschodnim zestawu – należy przymocować dodatkowo latarnię;

5) do zestawu, którego długość przekracza 1 Mm, należy dodatkowo przymocować, w równych odstępach nie większych niż 1 Mm, bojki pośrednie z tyczką zaopatrzoną w chorągiewkę oraz pas taśmy odblaskowej; w przypadku zestawu wystawionego przy powierzchni wody, w porze nocnej, do tyczek bojek pośrednich należy przymocować dodatkowo latarnię;

6) zestaw wystawiony przy dnie w wodach o małej głębokości należy oznakować w sposób określony dla zestawu wystawionego przy powierzchni wody;

7) do każdego końca zestawu pławnic lub takli należy przymocować bojkę z tyczką zaopatrzoną w chorągiewkę, pas taśmy odblaskowej oraz, w porze nocnej, w latarnię; jeżeli zestaw pławnic lub takli jest przymocowany jednym końcem do statku rybackiego dryfującego wraz z zestawem, oznakowanie tego końca nie jest obowiązkowe;

8) do każdego końca zestawu sznurów haczykowych należy przymocować bojkę z tyczką zaopatrzoną w 2 chorągiewki, a ponadto do zestawu należy przymocować, w odstępach co 500 haków, bojki pośrednie z tyczką zaopatrzoną w chorągiewkę;

9) do każdego końca niewodu stawnego śledziowego oraz po jego obu stronach należy przymocować, w odstępach nie mniejszych niż 75 m, bojki z tyczką zaopatrzoną w trzy chorągiewki, 2 pasy taśmy odblaskowej oraz reflektor radarowy.

2. Określa się warunki, jakie powinny spełniać elementy oznakowania narzędzi połowowych, o których mowa w ust. 1:

1) chorągiewki mają kształt prostokąta o boku o długości nie mniejszej niż 40 cm;

2) chorągiewki przymocowuje się do tyczki bojki dłuższym bokiem;

3) chorągiewki przymocowuje się do tyczki bojki w odległości nie mniejszej niż 80 cm od powierzchni wody;

4) chorągiewki przymocowuje się do tyczki bojki, zachowując pomiędzy nimi odległość nie mniejszą niż 20 cm – jeżeli do tyczki bojki należy przymocować dwie chorągiewki;

5) chorągiewki użyte do oznakowania tego samego zestawu mają jednakowe wymiary;

6) chorągiewki użyte do oznakowania końców tego samego zestawu są takiego samego koloru;

7) chorągiewki bojek przymocowanych do zestawu wystawionego przy powierzchni wody są koloru czerwonego;

8) chorągiewki bojek przymocowanych do zestawu wystawionego przy dnie są koloru czarnego;

9) chorągiewki bojek pośrednich, o których mowa w ust. 1 pkt 5, są koloru białego;

10) pas taśmy odblaskowej ma szerokość co najmniej 6 cm;

11) znak topowy oraz reflektor radarowy ma kształt kuli o średnicy co najmniej 25 cm;

12) bojki oraz znaki topowe nie mogą być koloru czerwonego i zielonego;

13) długość linki, za pomocą której bojka jest przymocowana do zestawu wystawionego przy dnie, nie może przekraczać 1,5-krotności głębokości wody, w miejscu wystawienia narzędzia połowowego;

14) linka, o której mowa w pkt 13, jest wykonana z tworzywa samotonącego albo jest obciążona;

15) latarnia świeci światłem błyskowym koloru żółtego o częstotliwości – błysk co 5 sekund (F 1 Y 5s), które jest widoczne z odległości nie mniejszej niż 2 Mm;

16) echo reflektora radarowego jest odbierane z odległości nie mniejszej niż 2 Mm.

§ 24. Narzędzia połowowe oznakowuje się oznaką rybacką:

1) cezy, przywłoki – na pływakach lub bojkach świetlnych służących do oznakowania matni i skrzydeł;

2) włoki, tuki, włoczki oraz niewody duńskie i dobrzeżne:

a) na deskach trałowych i orczykach lub

b) na prawym skraju nadbory lub na tulejce zaciskowej, poprzez przymocowanie identyfikatora z oznaką rybacką;

3) wontony, mance, nety, pławnice, drygawice – na skrajnych pływakach każdej sieci i wszystkich bojkach;

4) niewody stawne, żaki, alhamy – na skrajnych tyczkach lub bojkach;

5) mieroże – na górnej części kabłąka;

6) wędy, sznury haczykowe, takle – na pływakach i wszystkich bojkach.

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).