ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki środków żywienia zwierząt oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania 2)

Na podstawie art. 44h ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z późn. zm. 3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki środków żywienia zwierząt oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania (Dz. U. Nr 154, poz. 1631) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w części A ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Opis środka żywienia zwierząt

Wpisać znak „+" w odpowiedniej rubryce:

„[ ] 8. 1." – dla dodatków paszowych lub premiksów

„[ ] 8. 2." – dla materiałów paszowych „[ ] 8.3." – dla mieszanek paszowych

„[ ] 8.4." – dla produktów określonych w art. 30o ust. 1 ustawy o środkach żywienia zwierząt

„[ ] 8.5." – dla pasz dietetycznych

„[ ] 8.6." – dla innych środków żywienia zwierząt wraz z podaniem ich nazwy.";

2) objaśnienie otrzymuje brzmienie: „Objaśnienie:

1. Dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki środków żywienia zwierząt jest:

1) wystawiany w języku polskim lub w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego Unii Europejskiej będącego miejscem przeznaczenia przesyłki;

2) jednostronicowy.

2. Graniczny lekarz weterynarii, w przypadku gdy środek żywienia zwierząt jest dopuszczony do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej, przechowuje przez co najmniej 18 miesięcy:

1) dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki środków żywienia zwierząt;

2) kopie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt.

3. Zmiany w dokumencie mogą wprowadzać wyłącznie osoby upoważnione.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża art. 1 ust. 3 oraz art. 2 ust. 5 dyrektywy Komisji 98/68/WE z dnia 10 września 1998 r. ustanawiającej dokument wzorcowy określony w art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 95/53/WE i niektóre reguły kontroli przy wprowadzaniu do Wspólnoty pasz z państw trzecich (Dz. Urz. WE I 261 z 24.09.1998; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 24, str. 3).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 281, poz. 2776.