ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przesyłają projekt technologiczny zakładu, wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie, powiatowemu lekarzowi weterynarii.

1a. Podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie:

1) produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, przesyłają projekt technologiczny zakładu składający się z części opisowej, o której mowa w § 2 pkt 1,

2) przetwarzania i konfekcjonowania produktów pszczelich z własnej pasieki, przesyłają projekt technologiczny zakładu składający się z części opisowej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a, b, e—g, i, I oraz m

— wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie, powiatowemu lekarzowi weterynarii.

2. Powiatowy lekarz weterynarii rozpatruje wniosek o zatwierdzenie projektu technologicznego w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

§ 2. Projekt technologiczny zakładu składa się z:

1) części opisowej zawierającej:

a) opis rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców oraz przeznaczenia produktów,

b) rodzaj produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą produkowane w zakładzie,

c) opis tygodniowej zdolności produkcyjnej zakładu i ilość zmian produkcyjnych na dobę,

d) liczbę osób, z podziałem na płeć, zatrudnionych w tym zakładzie z uwzględnieniem osób zatrudnionych przy produkcji, w administracji oraz wykonujących obsługę techniczną,

e) szczegółowy opis procesów produkcyjnych w zakładzie,

f) wykaz pomieszczeń zakładu z uwzględnieniem ich powierzchni, kubatury i przeznaczenia oraz wykaz materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych, z których są wykonane,

g) wykaz maszyn, urządzeń, instalacji oraz narzędzi przeznaczonych do produkcji,

h) specyfikację dotyczącą wymaganych parametrów fizycznych, w tym temperaturę, wilgotność, wielokrotność wymiany powietrza oraz prędkość ruchu powietrza w pomieszczeniach zakładu, w których jest to konieczne ze względu na technologię i bezpieczeństwo produkcji oraz natężenie światła w miejscach badania i kontroli,

i) opis systemu dostawy i dystrybucji wody, ze szczególnym uwzględnieniem ilości jej zużycia,

j) opis instalacji energetycznej i gazowej, z uwzględnieniem zaplanowanej ilości wykorzystania energii elektrycznej i gazu,

k) opis systemu wentylacji i urządzeń pozwalających utrzymać wymaganą wilgotność względną, z uwzględnieniem wielokrotności wymiany powietrza w jednostce czasu,

l) opis warunków i sposobów usuwania zużytych opakowań, a także odpadów i ścieków oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,

m) opis sposobów czyszczenia, odkażania, dezynsekcji i deratyzacji;

2) części graficznej, zawierającej plany wykonane techniką trwałą, w skali 1:50, z wyłączeniem planu wymienionego w lit. a, który jest wykonywany w skali 1:500, przedstawiającej:

a) zagospodarowanie terenu zakładu wraz z jego otoczeniem, z wyszczególnieniem źródeł zanieczyszczeń, z zaznaczeniem:

– kierunku wiatrów przeważającego w roku,

– zewnętrznych dróg komunikacyjnych,

– zabudowy terenów sąsiednich,

– skupisk roślinności, zbiorników wodnych, miejsc magazynowania lub unieszkodliwiania odpadów, oczyszczalni ścieków oraz miejsc gromadzenia, przechowywania, przetwarzania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,

– obiektów znajdujących się na terenie zakładu, w szczególności ogrodzeń, bram wjazdowych i wyjazdowych, magazynów, śmietników, zbiorników odpadów i ścieków, miejsc gromadzenia lub przechowywania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, placów manewrowych, dróg dojazdowych oraz myjni środków transportu;

b) rzuty poziome kondygnacji zakładu z zaznaczeniem pomieszczeń, w tym dróg technologicznych i transportu wewnętrznego od przyjęcia surowców do wysyłki produktów, z wyróżnieniem stref zakładu o różnym stopniu zanieczyszczenia mikrobiologicznego,

c) zaznaczone miejsca, w których odbywają się poszczególne etapy produkcji, stanowiska pracy, lokalizację maszyn, instalacji i urządzeń produkcyjnych, od przyjęcia surowców do wysyłki produktów,

d) układ dróg:

– przemieszczania się osób zatrudnionych przy produkcji do stanowisk pracy i opuszczających stanowiska pracy,

– dostaw surowców, substancji dozwolonych dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu oraz opakowań,

– usuwania zużytych opakowań oraz odpadów i ścieków oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, z uwzględnieniem dróg znajdujących się poza pomieszczeniami produkcyjnymi,

e) układ instalacji wodociągowych, z podziałem na dystrybucję wody zimnej, gorącej oraz zmieszanej, z ponumerowanymi punktami poboru wody w kolejności od studni zakładowej, lub miejsce, w którym woda została doprowadzona do zakładu, oraz układ instalacji wodociągowych – w przypadku stosowania wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi do celów przeciwpożarowych i technicznych,

f) zaznaczenie miejsc, w których na terenie zakładu znajdują się zabezpieczenia stosowane przeciwko szkodnikom,

g) parametry fizyczne wymagane w pomieszczeniach, w tym temperaturę, wielokrotność wymiany powietrza, natężenie światła w tych pomieszczeniach zakładu, w których jest to konieczne ze względu na technologię i bezpieczeństwo produkcji oraz natężenie światła w miejscach badania i kontroli,

h) kierunek przepływu powietrza pomiędzy pomieszczeniami produkcyjnymi zakładu – w przypadku zakładów, w których występują strefy o zróżnicowanym stopniu zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

§ 2a. Powiatowy lekarz weterynarii może zażądać od podmiotu zamierzającego prowadzić działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego wykonania planu, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. a, lub jego części, w skali 1:200 w przypadku, gdy w pobliżu miejsca, w którym podmiot zamierza prowadzić tę działalność, znajdują się zbiorniki wodne, miejsca magazynowania lub unieszkodliwiania odpadów, oczyszczalnie ścieków oraz miejsca gromadzenia, przechowywania, przetwarzania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, a także zakłady przemysłowe oddziałujące negatywnie na środowisko.

§ 3. Dopuszcza się sporządzanie oddzielnych planów zawierających elementy, o których mowa w § 2 pkt 2:

1) w lit. b, c, g, h lub

2) w lit. d, e, f

— jeżeli te elementy są na nich wyraźnie zamieszczone, przy zastosowaniu odmiennego koloru.

§ 4. (uchylony).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).