ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi i osób sprawujących nadzór nad tymi osobami 2)

Na podstawie art. 10 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 289 oraz z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaj wykształcenia i umiejętności osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi i osób sprawujących nadzór nad tymi osobami;

2) sposób nabywania przez osoby, o których mowa w pkt 1, w drodze szkolenia, wiedzy i umiejętności w zakresie umożliwiającym właściwą opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi lub niezbędnych do sprawowania nadzoru nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi;

3) programy szkoleń, o których mowa w pkt 2;

4) wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia.

§ 2. Osoby sprawujące opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi powinny posiadać następujące kwalifikacje:

1) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe;

2) odbyte szkolenie w zakresie umożliwiającym właściwą opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi;

3) trzymiesięczną praktykę w zakresie obejmującym sprawowanie opieki nad zwierzętami doświadczalnymi.

§ 3. 1. Osoby sprawujące nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi powinny posiadać następujące kwalifikacje:

1) w zakresie wykształcenia:

a) wykształcenie wyższe lub

b) ukończoną szkołę średnią zawodową oraz tytuł zawodowy technika w zawodach związanych z chowem lub hodowlą zwierząt, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, lub

c) wykształcenie średnie, o którym mowa w art. 11a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 3) ), oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach, o których mowa w lit. b;

2) odbyte szkolenie w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi;

3) dwuletni staż pracy na stanowisku związanym ze sprawowaniem opieki nad zwierzętami doświadczalnymi.

2. Obowiązek odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku weterynaria, zootechnika lub biologia.

§ 4. 1. Szkolenia, o których mowa w § 2 pkt 2 i § 3 ust. 1 pkt 2, są organizowane przez jednostki doświadczalne lub jednostki hodowlane wpisane do wykazu jednostek doświadczalnych albo wykazu jednostek hodowlanych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw nauki, dysponujące wyposażeniem technicznym i kadrą dydaktyczną, umożliwiającymi przeprowadzenie takiego szkolenia.

2. Szkolenia obejmują wykłady i ćwiczenia z zagadnień ujętych w programie szkolenia.

3. Program szkolenia dla osób sprawujących:

1) opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest określony w załącznikach:

1) nr 3 do rozporządzenia — dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi;

2) nr 4 do rozporządzenia — dla osób sprawujących nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi oraz osób sprawujących nadzór nad tymi osobami (Dz. U. Nr 116, poz. 977).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2007 r. (poz. 835)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 86/609/EWG z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych (Dz. Urz. WE L 358 z 18.12.1986, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 292, z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz. 818.