ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, pobierania prób materiału siewnego i wykonywania badań laboratoryjnych

Na podstawie art. 45b ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271 i Nr 80, poz. 541) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania dla jednostek organizacyjnych upoważnionych przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa do prowadzenia szkoleń, zwanych dalej „ośrodkami szkoleniowymi”;

2) programy szkoleń z zakresu oceny polowej materiału siewnego, oceny cech zewnętrznych materiału siewnego ziemniaka, zwanego dalej „sadzeniakami ziemniaka”, pobierania prób materiału siewnego i wykonywania badań laboratoryjnych przez analityków nasiennych;

3) sposób przeprowadzania egzaminu z zakresu ukończonego szkolenia;

4) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

§ 2. Ośrodek szkoleniowy powinien zapewnić bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby uczestników szkolenia, w tym:

1) sale wykładowe;

2) środki dydaktyczne, w szczególności pomoce audiowizualne, takie jak: prezentacje multimedialne, filmy szkoleniowe, zestawy foliogramów, przeźrocza;

3) materiały szkoleniowe;

4) miejsca do prowadzenia zajęć praktycznych, w szczególności:

a) plantacje nasienne poszczególnych grup roślin uprawnych — do prowadzenia szkolenia w zakresie oceny polowej materiału siewnego,

b) magazyny z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia szkolenia w zakresie oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka,

c) magazyny z materiałem siewnym przechowywanym w różnych opakowaniach wraz z wyposażeniem do pobierania prób — do prowadzenia szkolenia w zakresie pobierania prób materiału siewnego,

d) pomieszczenia wyposażone w materiały, sprzęt i aparaturę do prowadzenia szkolenia w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych przez analityków nasiennych.

§ 3. Ośrodek szkoleniowy zapewnia prowadzenie szkoleń przez osoby, które posiadają przygotowanie zawodowe oraz dydaktyczne w zakresie prowadzonego szkolenia.

§ 4. Program szkolenia z zakresu:

1) oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin uprawnych oraz oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) pobierania prób materiału siewnego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) oceny polowej i pobierania prób materiału szkółkarskiego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) wykonywania badań laboratoryjnych przez analityków nasiennych jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Z zakresu ukończonego szkolenia przeprowadza się egzamin, który obejmuje część teoretyczną i praktyczną.

2. Część teoretyczna jest przeprowadzana w formie pisemnego testu.

3.  Zaliczenie części teoretycznej następuje po udzieleniu przez osobę przystępującą do egzaminu nie mniej niż 75% poprawnych odpowiedzi.

4. Część praktyczna, w zależności od zakresu przeprowadzonego szkolenia, polega odpowiednio na:

1) przeprowadzeniu przez osobę przystępującą do egzaminu po dwie oceny polowe materiału siewnego według każdej z metodyk obowiązujących dla poszczególnych grup roślin uprawnych;

2) przeprowadzeniu przez osobę przystępującą do egzaminu oceny cech zewnętrznych dwóch partii sadzeniaków ziemniaka;

3) rozpoznaniu przez osobę przystępującą do egzaminu materiału siewnego danego gatunku oraz pobraniu prób z pięciu partii materiału siewnego znajdujących się w nie mniej niż 3 typach opakowań;

4) przeprowadzeniu przez osobę przystępującą do egzaminu analizy pięciu prób testowych materiału siewnego zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi wytwarzania oraz jakości materiału siewnego, określonymi w odrębnych przepisach 2) , zwanymi dalej „wymaganiami szczegółowymi”.

5. Zaliczenie części praktycznej następuje po poprawnym dokonaniu przez osobę przystępującą do egzaminu czynności, o których mowa w ust. 4.

§ 6. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu z zakresu ukończonego szkolenia wydaje się zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szkoleń oraz egzaminów związanych z udzielaniem upoważnień lub akredytacji w zakresie oceny polowej lub pobierania próbek materiału siewnego, oraz przeprowadzania kontroli czynności akredytowanych kwalifikatorów i akredytowanych próbobiorców (Dz. U. Nr 94, poz. 918 oraz z 2007 r. Nr 77, poz. 521).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2007 r. (poz. 1052)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego (Dz. U. Nr 29, poz. 189 i Nr 110, poz. 764).