ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

Na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, wyznaczonym przez powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania czynności, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, oraz lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, wyznaczonym przez powiatowego lekarza weterynarii, a także podmiotom prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt, z którymi zawarto umowę, o której mowa w art. 16 ust. 3 tej ustawy, za wykonywanie czynności określonych w art. 16 ust. 1 tej ustawy przysługuje wynagrodzenie obejmujące: 2)

1) część podstawową, której wysokość ustala się według stawek określonych w załączniku do rozporządzenia;

2) 3) zwrot udokumentowanych kosztów:

a) 4) dojazdu według stawek określonych w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, związanego z wykonywaniem czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia w poz. 1-6, 8, 10, 16, 20, 21, 25 i 26 pkt 3 oraz poz. 27-31, z tym że w przypadku nadzoru nad ubojem, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia w poz. 8, zwrot udokumentowanych kosztów dojazdu przysługuje wyłącznie w przypadku dojazdu do rzeźni nieposiadającej automatycznego przesuwu taśmy,

b) użytych produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych, w związku z wykonywaniem czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia w poz. 1-6, 20, 21, 27 i 28.

2. Lekarzom weterynarii wyznaczonym do wykonywania czynności, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, przysługuje wynagrodzenie obejmujące część podstawową, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz zwrot udokumentowanych kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b.

3. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się zwrotu udokumentowanych kosztów, jeżeli powiatowy lekarz weterynarii zapewnił:

1)  środek transportu umożliwiający dojazd związany z wykonywaniem czynności lub

2)  produkty lecznicze weterynaryjne lub wyroby medyczne niezbędne do wykonania czynności.

4. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się udokumentowanych kosztów użytych produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych, jeżeli organ Inspekcji Weterynaryjnej zapewnił produkty lecznicze weterynaryjne lub wyroby medyczne niezbędne do wykonania czynności.

§ 2. Wynagrodzenie ustalone za nadzór lub badanie, o których mowa w załączniku do rozporządzenia w poz. 7-9, 11-15, 17 i 18, obejmuje także wynagrodzenie za nadzór nad przechowywaniem produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wystawianie wymaganych świadectw zdrowia.

§ 2a. 5) W przypadku wykonywania badania alergicznego ssaka, o którym mowa w poz. 4 pkt 1 lit. a załącznika do rozporządzenia, wraz z pobieraniem próbek krwi lub mleka do badań laboratoryjnych, o którym mowa w poz. 5 pkt 1 lit. a tiret pierwszym załącznika do rozporządzenia, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30 zł.

§ 3. 6) Osobom wykonującym czynności pomocnicze, określone w przepisach w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 25 zł za każdą godzinę pracy, a w przypadku gdy czynności te są wykonywane w zakresie poskramiania zwierząt i prowadzenia dokumentacji oraz znakowania mięsa, to osobom takim przysługuje wynagrodzenie w wysokości 12 zł za każdą godzinę pracy.

§ 4. (uchylony). 7)

§ 5. 8) Część podstawowa wynagrodzenia przysługująca lekarzom weterynarii, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, oraz wynagrodzenie przysługujące osobom, o których mowa w § 3, nie mogą przekroczyć wysokości kwoty przychodu uzyskanego z wykonania danej czynności.

§ 5a. (uchylony). 9)

§ 6. 10) Wypłaty wynagrodzeń, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 oraz § 3, dokonuje się po uprzednim zatwierdzeniu rachunków przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, który wyznaczył osobę do wykonywania czynności.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2004 r.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)   Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 227, poz. 1484), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

3)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 256, poz. 2150), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

4)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 160, poz. 1130), które weszło w życie z dniem 20 września 2007 r.

5)   Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 93, poz. 542), które weszło w życie z dniem 24 maja 2011 r.

6)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. poz. 139), które weszło w życie z dniem 23 lutego 2012 r.

7) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

8)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

9)   Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. z 2007 r. Nr 2, poz. 12), które weszło w życie z dniem 23 stycznia2007 r.; uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa o odnośniku 2.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.