ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz art. 24c ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 40, poz. 326 oraz z 2010 r. Nr 39, poz. 217) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów oraz wsparcia specjalnego, w tym szczegółowe warunki i tryb przyznawania tych płatności spadkobiercy, małżonkowi rolnika, następcy prawnemu rolnika lub przejmującemu gospodarstwo.”;

2) w § 2 w ust. 1 uchyla się pkt 6;

3) uchyla się § 3;

4) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. 1. Jeżeli w wyniku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego, z wyłączeniem śmierci, zdarzenia zaistniało następstwo prawne, a następca prawny, który nie spełnia warunków do przyznania płatności zwierzęcej, objął w posiadanie wszystkie grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego rolnika, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą na podstawie rozporządzenia lub rozporządzenia z dnia 14 marca 2008 r., lub rozporządzenia z dnia 13 marca 2007 r., to płatność zwierzęca przysługuje takiemu następcy prawnemu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż powierzchnia maksymalna będąca powierzchnią maksymalną ustaloną na podstawie rozporządzenia dla rolnika, po którym zaistniało następstwo prawne określone w ust. 1, według stanu faktycznego ustalonego na podstawie ostatniego wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej złożonego przez tego rolnika.

3. Jeżeli w wyniku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego, z wyłączeniem śmierci, zdarzenia zaistniało następstwo prawne, a następca prawny, który w danym roku spełnia warunki do przyznania płatności zwierzęcej, objął w posiadanie wszystkie grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego rolnika, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą na podstawie rozporządzenia lub rozporządzenia z dnia 14 marca 2008 r., lub rozporządzenia z dnia 13 marca 2007 r., to płatność zwierzęca przysługuje takiemu następcy prawnemu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż powierzchnia maksymalna będąca sumą:

1) maksymalnej powierzchni ustalonej na podstawie rozporządzenia dla rolnika, po którym zaistniało następstwo prawne określone w ust. 3, według stanu faktycznego ustalonego na podstawie ostatniego wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej złożonego przez tego rolnika oraz

2) maksymalnej powierzchni ustalonej dla następcy prawnego na podstawie rozporządzenia.

5. Następcy prawnemu, o którym mowa w ust. 1 i 3, który złoży kolejny wniosek o przyznanie płatności zwierzęcej, płatność ta przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż powierzchnia maksymalna będąca powierzchnią, do której następcy prawnemu została przyznana płatność zwierzęca na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2 albo 4.”;

5) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. 1. Jeżeli płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. została przyznana rolnikowi, który uległ rozwiązaniu albo przekształceniu albo wystąpiło inne, z wyłączeniem śmierci rolnika, zdarzenie prawne i w wyniku któregokolwiek z tych zdarzeń zaistniało następstwo prawne, to płatność niezwiązana z produkcją przysługuje jego następcy prawnemu, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o przyznanie tej płatności.

2. Jeżeli następcy prawnemu, któremu przysługuje płatność niezwiązana z produkcją na podstawie ust. 1, została przyznana płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r., to płatność niezwiązana z produkcją przysługuje mu w danym roku do sumy powierzchni, do których jemu oraz rolnikowi, po którym zaistniało następstwo prawne określone w ust. 1, została przyznana płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r.”;

6) po § 16a dodaje się § 16b w brzmieniu:

„§ 16b. Wsparcie specjalne w formie płatności do samic gatunku bydło domowe (Bos taurus) i do samic gatunku owca domowa (Ovis aries) przysługuje do zwierząt, które zostały wpisane do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, na podstawie zgłoszenia dokonanego do dnia 7 czerwca roku, w którym złożony został wniosek o przyznanie tych płatności.”.

§ 2. Do postępowań w sprawach dotyczących płatności uzupełniającej do powierzchni upraw orzechów oraz wsparcia specjalnego w formie płatności do samic gatunku bydło domowe (Bos taurus) i do samic gatunku owca domowa (Ovis aries), wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2011 r.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).