ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Instytut Maszyn Spożywczych” w Warszawie

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Instytut Maszyn Spożywczych” w Warszawie (Dz. U. Nr 233, poz. 1959, z 2003 r. Nr 170, poz. 1657 i Nr 232, poz. 2336 oraz z 2004 r. Nr 169, poz. 1779) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Termin zakończenia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 30 czerwca 2005 r.”;

2) w § 2 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 30 czerwca 2005 r. wyłącznie ze środków uzyskanych w wyniku zbycia jej mienia.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390.