ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach 2)

Na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z 2008 r. Nr 144, poz. 899 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz. U. Nr 20, poz. 119 i Nr 191, poz. 1376) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) Ip. 3 otrzymuje brzmienie:


„3 Fluor1) Materiały paszowe, z wyjątkiem: 150
— mieszanek paszowych pochodzenia zwierzęcego, z wyjątkiem skorupiaków morskich takich jak kryl morski 500
— skorupiaków morskich takich jak kryl morski 3 000
— fosforanów 2 000
— węglanu wapnia 350
— tlenku magnezu 600
— morskich alg wapiennych 1 000
Wermikulit (E 561) 3 0002)
Mieszanki paszowe uzupełniające

— zawierające ≤ 4 % fosforu

— zawierające > 4 % fosforu


500
125 na 1 % fosforu
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, z wyjątkiem: 150
— mieszanek paszowych pełnoporejowych dla bydła, owiec i kóz:

— w okresie laktacji

— innych niż w okresie laktacji


30
50
— mieszanek paszowych pełnopo rejowych dla świń 100
— mieszanek paszowych pełnopo rejowych dla drobiu 350
— mieszanek paszowych petnoporcjowych dla kurcząt 250
— mieszanek paszowych petnoporcjowych dla ryb 350

Objaśnienia:

1) Maksymalne poziomy odnoszą się do oznaczenia analitycznego fluoru, gdzie ekstrakcja odbywa się w 1 N kwasie chlorowodorowym przez 20 minut w temperaturze otoczenia. Dopuszcza się stosowanie równoważnych metod ekstrakcji pod warunkiem wykazania, że użyta procedura ma porównywalną skuteczność ekstrakcji.

2) Wskazane maksymalne dopuszczalne poziomy będą poddane przeglądowi przez Komisję Europejską do dnia 31 grudnia 2008 r. w celu ich obniżenia.”;

2) Ip. 14 otrzymuje brzmienie:


„14 Nasiona chwastów oraz niezmielone i nierozdrobnione owoce zawierające alkaloidy, glukozydy lub inne substancje toksyczne, pojedynczo lub w połączeniu z:
Datura stramonium L.
Wszystkie pasze

3 000

1 000”;


3) Ip. 21 otrzymuje brzmienie:


„21 DDT (suma izomerów DDT-, DDD-(lub TDE) i DDE wyrażona jako DDT) Wszystkie pasze, z wyjątkiem: 0,05
— olejów i tłuszczów

0,5”;


4) skreśla się Ip. 28, 29 i 31.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 2008/76/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (Dz. Urz. UE L 198 z 26.07.2008, str. 37).