ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczu gronowego i wina gronowego w trakcie fermentacji oraz sposobu i miejsca ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach

Na podstawie art. 28e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z partii winogron przeznaczonych do sporządzenia każdego nastawu na wino gronowe pobiera się próbkę winogron co najmniej z trzech różnych miejsc tej partii, po 1 kg winogron.

2. Z próbki winogron, pobranej w sposób określony w ust. 1, sporządza się moszcz, miesza się go, a następnie przesącza przez suchą gazę złożoną czterokrotnie, odrzucając pierwsze krople przesączu, i pobiera się próbkę moszczu w celu ustalenia naturalnej zawartości alkoholu w winogronach.

§ 2. Próbki winogron, moszczu gronowego, moszczu gronowego w trakcie fermentacji i wina gronowego w trakcie fermentacji pobiera się nie później niż w dniu przeprowadzenia zabiegu wzbogacania w miejscu przeprowadzania zabiegu wzbogacania, wskazanym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 28b ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, zwanej dalej „ustawą”.

§ 3. Pobieranie próbek moszczu gronowego oraz wina gronowego w trakcie fermentacji w celu ustalenia naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach odbywa się zgodnie z dokumentami normalizacyjnymi dotyczącymi pobierania próbek przetworów owocowych, warzywnych, win i miodów pitnych.

§ 4. Naturalną zawartość alkoholu w winie gronowym w trakcie fermentacji oraz w moszczu gronowym w trakcie fermentacji ustala się:

1) oznaczając zawartość:

a) alkoholu — w sposób określony w ust. 4-C w rozdziale 3 załącznika do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2676/90 z dnia 17 września 1990 r. określającego wspólnotowe metody analizy wina (Dz. Urz. WE L 272 z 03.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 192, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2676/90”,

b) cukrów redukujących — w sposób określony w rozdziale 5 załącznika do rozporządzenia nr 2676/90,

c) sacharozy — w sposób określony w rozdziale 6 załącznika do rozporządzenia nr 2676/90, oraz

2) sumując zawartość alkoholu ustaloną w sposób określony:

a) w pkt 1 lit. a,

b) w pkt 1 lit. b, przyjmując, że ze 100 gramów cukrów uzyskuje się 57 mililitrów alkoholu,

c) w pkt 1 lit. c, przyjmując, że ze 100 gramów sacharozy uzyskuje się 61 mililitrów alkoholu.

§ 5. 1. Naturalną zawartość alkoholu w winogronach oraz w moszczu gronowym ustala się:

1) w sposób określony w załączniku do rozporządzenia;

2) w dniu pobrania próbek, w miejscu przeprowadzania zabiegu wzbogacania, wskazanym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 28b ust. 2 ustawy.

2. Naturalną zawartość alkoholu w winie gronowym w trakcie fermentacji oraz w moszczu gronowym w trakcie fermentacji ustala się w laboratorium Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczy gronowych i wina gronowego w trakcie fermentacji oraz sposobu i miejsca ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach (Dz. U. Nr 12, poz. 80).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2008 r. Nr 145, poz. 915 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 38, poz. 298.