ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 429) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2007 r. Nr 2, poz. 22) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) od 200 zł do 5 000 zł — za prowadzenie produkcji w zakładzie:

a) który podlega rejestracji zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 853/2004, bez dokonania tej rejestracji, lub

b) w którym jest prowadzona działalność:

— marginalna, lokalna i ograniczona, bez uzyskania wpisu do rejestru zakładów, lub

— w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, bez uzyskania wpisu do rejestru zakładów;”;

2) pkt 28 otrzymuje brzmienie:

„28) od 200 zł do 15 000 zł — za niespełnianie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego:

a) wprowadzane na rynek, w zakresie nieuregulowanym w przepisach rozporządzenia nr 852/2004 i rozporządzenia nr 853/2004 oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tych rozporządzeń, a także w zakresie, w jakim przepisy te upoważniają państwo członkowskie Unii Europejskiej do wydania odrębnych regulacji prawnych, lub

b) przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej, lub

c) produkowane w zakładzie, w którym jest prowadzona działalność marginalna, lokalna i ograniczona, w zakresie nieuregulowanym w przepisach rozporządzenia nr 852/2004 oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia, lub

d) o tradycyjnym charakterze;”;

3) dodaje się pkt 29–33 w brzmieniu:

„29) od 200 zł do 2 000 zł — za niedopełnienie obowiązku określonego w art. 6 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 852/2004 lub art. 21a ust. 6 ustawy;

30) za wprowadzanie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego, wyprodukowanych w zakładach zatwierdzonych z surowców niepochodzących z zakładów zatwierdzonych, w ilości:

a) do 1 000 kg — od 1 000 zł do 5 000 zł,

b) powyżej 1 000 kg do 2 500 kg — od 5 000 zł do 15 000 zł,

c) powyżej 2 500 kg — od 15 000 zł do 30 000 zł;

31) za niespełnianie przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego wymagań określonych w art. 8 lub art. 9, lub w załączniku V, lub w załączniku VI w lit. a, c, d, e (i), lub w załączniku VIII w rozdziale C, lub w załączniku XI w sekcji A w pkt 1–14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.), w rzeźni, w której jest prowadzony ubój przeżuwaczy, lub w zakładzie, w którym jest prowadzony rozbiór mięsa przeżuwaczy, w liczbie:

a) do 20 sztuk tygodniowo — od 500 zł do 5 000 zł,

b) powyżej 20 do 100 sztuk tygodniowo — od 5 000 zł do 20 000 zł,

c) powyżej 100 sztuk tygodniowo — od 20 000 zł do 66 000 zł;

32) od 1 000 zł do 5 000 zł — za wprowadzanie na rynek mięsa pochodzącego z produkcji mięsa na użytek własny;

33) od 100 zł do 2 000 zł — za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).