ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych 2)

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznaczenie mieszanek paszowych dietetycznych, zwanych dalej „mieszankami”, w tym gatunki lub kategorie zwierząt, u których można je stosować, właściwości pokarmowe tych mieszanek, dodatkowe wymagania, jakie powinno spełniać oznakowanie mieszanek, oraz zalecenia, zgodnie z którymi mają być stosowane te mieszanki, są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 4) .

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia:

—  dyrektywy Komisji 94/39/WE z dnia 25 lipca 1994 r. ustanawiającej wykaz planowanych zastosowań pasz zwierzęcych przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych (Dz. Urz. WE L 207 z 10.08.1994, str. 20, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 16, str. 340, z późn. zm.),

-  dyrektywy Rady 93/74/EWG z dnia 13 września 1993 r. w sprawie pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych (Dz. Urz. WE L 237 z 22.09.1993, str. 23, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 74, z późn. zm.),

—  dyrektywy Komisji 2002/1/WE z dnia 7 stycznia 2002 r. zmieniającej dyrektywę 94/39/WE w odniesieniu do pasz zwierzęcych mających na celu wspomaganie czynności wątroby w przypadku chronicznej niewydolności wątroby (Dz. Urz. WE L 5 z 09.01.2002, str. 8; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 34, str. 444),

—  dyrektywy Komisji 2008/82/WE z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2008/38/WE w odniesieniu do pasz wspomagających funkcjonowanie nerek w przypadkach ich chronicznej niewydolności (Dz. Urz. UE L 202 z 31.07.2008, str. 48),

—  dyrektywy Komisji 2008/38/WE z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającej wykaz planowanych zastosowań pasz zwierzęcych do poszczególnych potrzeb żywieniowych (Dz. Urz. UE L 62 z 06.03.2008, str. 9, z późn. zm.) zmienionej rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1070/2010 z dnia 22 listopada 2010 r. zmieniającym dyrektywę 2008/38/WE poprzez dodanie do wykazu planowanych zastosowań wspomagania metabolizmu stawów jako szczególnej potrzeby żywieniowej w przypadku zapalenia kości i stawów u psów i kotów (Dz. Urz. UEL 306 z 23.11.2010, str. 42).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 144, poz. 899, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 230, poz. 1511, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 oraz z 2012 r. poz. 1007.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20 kwietnia 2007 r.

5) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych (Dz. U. Nr 119, poz. 768), które weszło w życie z dniem 22 lipca 2008 r.; § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych (Dz. U. Nr 225, poz. 1496), które weszło w życie z dniem 22 stycznia 2009 r.; § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych (Dz. U. poz. 726), które weszło w życie z dniem 12 lipca 2012 r.