ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Na podstawie art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595 i Nr 259, poz. 1772) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. a,

b) w ust. 3 uchyla się pkt 2,

c) w ust. 4:

— w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) lit. b, dołącza się sporządzoną na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 7, wstępną kalkulację kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją,”,

— w pkt 2 dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) oświadczenie wnioskodawcy, że wszystkie zwierzęta prezentowane i oceniane na wystawach zwierząt hodowlanych, organizowanych jako regionalne, okręgowe, wojewódzkie, branżowe lub specjalistyczne, są zwierzętami hodowlanymi w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich — w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a.”,

d) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ust. 1 pkt 1 lit. b, w dwóch częściach, przy czym:

a) pierwszą część dotacji — w terminie 3 dni przed dniem rozpoczęcia Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, w kwocie przeznaczonej na nagrody przewidzianej we wstępnej kalkulacji kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, sporządzonej na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 7,

b) drugą część dotacji — po przedłożeniu rozliczenia dotacji sporządzonego na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 8, uwzględniającego pierwszą część wypłaconej dotacji, w terminie do dnia 30 września;”;

2) w § 8:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) bulwy te zostały:

a) uznane za spełniające wymagania w zakresie zdrowotności określone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego, po laboratoryjnej ocenie zdrowotności sadzeniaków ziemniaka,

b) określone jako porażone lub prawdopodobnie porażone przez bakterię Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterię Ralstonia solanacearum w decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterii Ralstonia solanacearum;

2) z bulwami tymi postąpiono w sposób określony w decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterii Ralstonia solanacearum albo bulwy te, po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora, wskazujących na możliwość porażenia tych bulw przez te bakterie, lecz przed wydaniem tej decyzji, zostały sprzedane, za zgodą wojewódzkiego inspektora, do zakładu przetwórczego spełniającego wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Ralstonia solanacearum.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, została wydana w grudniu danego roku, a sprzedaż bulw ziemniaków z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny nastąpiła do końca tego roku, wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, została wydana w roku następującym po roku, w którym bulwy, w przypadku których uzyskano wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora, wskazujące na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub Ralstonia solanacearum, zostały sprzedane do zakładu przetwórczego spełniającego wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się tych bakterii, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok, w którym została wydana ta decyzja.”;

3) w § 11 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Podmiot, któremu została udzielona dotacja, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa rozliczenie dotacji sporządzone na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 8, w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym wykonano badania.”;

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

6) w załączniku nr 9 do rozporządzenia lp. 100 otrzymuje brzmienie:


100 Poszerzenie zmienności genetycznej u cebuli zwyczajnej (Allium cepa L.) przez krzyżowania międzygatunkowe w rodzaju Allium 250 000

§ 2. Do wniosków o udzielenie dotacji za 2011 r. złożonych od dnia 1 stycznia 2011 r. i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2011 r. (poz. 691)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej — rolnictwo i rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.