ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych

Na podstawie art. 15a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Klasy podstawowe, o których mowa w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia 1208/81 z dnia 28 kwietnia 1981 r. ustanawiającego wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wołowych pochodzących z bydła dojrzałego (Dz. Urz. WE L 123 z 07.05.1981 oraz Dz. Urz. WE L 106 z 26.04.1991) 3) , dzieli się na następujące podklasy:

1) z wyróżnikiem „+”;

2) bez wyróżnika;

3) z wyróżnikiem „–”.

§ 2. Tusze wołowe mogą być znakowane z zastosowaniem etykiet, zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia 344/91 z dnia 13 lutego 1991 r. określającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 1186/90 rozszerzającego zakres wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.1991, z późn. zm. 4) ).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959.

3)  Dane dotyczące ogłoszenia rozporządzenia Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

4)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WE L 196 z 05.08.1993, Dz. Urz. WE L 194 z 17.08.1995 oraz Dz. Urz. WE L 169 z 08.07.2003. Dane dotyczące ogłoszenia rozporządzenia Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.