ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności agencji nieruchomości Rolnych

Na podstawie art. 23b ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 oraz z 2013 r. poz. 155) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Sprzedaży wierzytelności Agencji Nieruchomości Rolnych, zwanej dalej „Agencją”, dokonuje się w pierwszej kolejności w drodze przetargu pisemnego albo ustnego. Cenę wywoławczą ustala się, uwzględniając wartość wierzytelności wraz z odsetkami należnymi od tej wierzytelności. Wyboru formy przetargu dokonuje Prezes Agencji.

2. Jeżeli wierzytelność nie zostanie sprzedana w drodze pierwszego przetargu, Prezes Agencji ogłasza drugi przetarg z obniżoną ceną wywoławczą, w terminie 6 miesięcy od dnia zaniknięcia pierwszego przetargu.

3. Jeżeli wierzytelność nie zostanie sprzedana w drodze drugiego przetargu, Prezes Agencji ogłasza publicznie ofertę sprzedaży wierzytelności.

4. Jeżeli wierzytelność nie zostanie sprzedana w drodze oferty sprzedaży wierzytelności ogłoszonej publicznie, Prezes Agencji może ogłosić publicznie zaproszenie do podjęcia rokowań.

5. Cena wywoławcza wierzytelności w drugim przetargu oraz cena sprzedaży wierzytelności w przypadkach określonych w ust. 3 i 4 łącznie nie mogą być obniżone więcej niż o 20% ceny wywoławczej ustalonej w pierwszym przetargu.

6. Prezes Agencji może odstąpić od sprzedaży wierzytelności do dnia zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności.

§ 2. 1. Prezes Agencji powołuje komisję, która dokonuje czynności związanych ze sprzedażą wierzytelności w drodze przetargu, oferty ogłoszonej publicznie oraz rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. W skład komisji wchodzi od 3 do 7 członków, w tym przewodniczący. Skład komisji jest jawny.

2. Członkiem komisji nie może być osoba:

1)   która uczestniczy w przetargu jako oferent;

2)   której małżonek, krewny do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowaty do drugiego stopnia powinowactwa uczestniczy w przetargu jako oferent;

3)   która jest wspólnikiem lub jest przedstawicielem oferenta, lub działa w imieniu oferenta;

4)   która jest pracownikiem oferenta albo uczestniczy we władzach oferenta będącego osobą prawną;

5)   która jest dłużnikiem;

6)   która jest małżonkiem, krewnym do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowatym do drugiego stopnia powinowactwa dłużnika;

7)   która jest wspólnikiem lub przedstawicielem dłużnika;

8)   która jest pracownikiem dłużnika albo uczestniczy we władzach dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

3. Prezes Agencji, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka komisji, odwołuje ze składu komisji członka, w odniesieniu do którego zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w ust. 2.

4. Prezes Agencji, z własnej inicjatywy albo na wniosek uczestnika przetargu, odwołuje ze składu komisji członka, jeżeli istnieją wątpliwości co do jego bezstronności, w szczególności wynikające ze stosunku osobistego, służbowego lub majątkowego łączącego go z uczestnikiem przetargu. W przypadku przetargu ustnego wniosek o odwołanie członka komisji może być złożony do czasu wywołania licytacji.

5. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do komisji dokonującej czynności związanych ze sprzedażą wierzytelności w drodze przetargu ustnego, oferty ogłoszonej publicznie oraz rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

6. Komisja sporządza protokół dokonania czynności, o których mowa w ust. 1, zawierający w szczególności, w przypadku:

1)   przetargu pisemnego — wskazanie terminu i miejsca przetargu, wykaz uczestników przetargu, uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz datę sporządzenia protokołu;

2)   przetargu ustnego — wskazanie terminu i miejsca przetargu, wykaz uczestników przetargu, opis przebiegu przetargu i najwyższą osiągniętą cenę oraz datę sporządzenia protokołu;

3)   oferty ogłoszonej publicznie — wskazanie terminu i miejsca złożenia odpowiedzi na ofertę, wykaz podmiotów, które złożyły odpowiedź na ofertę, opis przeprowadzonych czynności oraz datę, godzinę i minutę złożenia oświadczenia woli o przyjęciu najkorzystniejszej oferty, a także datę sporządzenia protokołu;

4)   rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia — termin i miejsce rokowań, wykaz uczestników rokowań uzasadnienie wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez oferentów zaproszonych do dalszych rokowań opis przebiegu rokowań i uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz datę sporządzenia protokołu.

7. Protokół, o którym mowa w ust. 6, podpisują wszyscy członkowie komisji.

§ 3. 1. Komisja, o której mowa w § 2 ust. 1, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności Agencji w drodze przetargu co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem przetargu. Ogłoszenie wywiesza się w siedzibie Agencji i umieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Agencji.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1)   oznaczenie wierzyciela, dłużnika i prowadzącego przetarg;

2)   kwotę wierzytelności;

3)   informację o istniejących zabezpieczeniach wierzytelności;

4)   informację o trwałej utracie przez dłużnika Agencji zdolności do spłaty zadłużenia;

5)   określenie terminu i miejsca przetargu;

6)   cenę wywoławczą oraz wysokość wadium, a także informację o sposobie i terminie jego wniesienia;

7)   informację, że przepadkowi ulega wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta, a który uchyla się od zawarcia umowy;

8)   informację, że złożone przez oferentów wadium:

a)   niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty zostanie zwrócone oferentom, których oferty nie zostały przyjęte,

b)   zostanie zaliczone na poczet ceny oferentowi, którego oferta została przyjęta,

c)   zostanie zwrócone nabywcy po zapłaceniu ceny nabycia, jeżeli było złożone przez nabywcę w innej formie niż gotówka;

9)   informację, że umowa sprzedaży wierzytelności powinna być podpisana przez kupującego w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu na piśmie informacji o przyjęciu oferty, pod rygorem przepadku wadium na rzecz Agencji.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku przetargu pisemnego, ponadto zawiera:

1)   określenie warunków, które powinna spełniać oferta, w szczególności wskazanie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy (firmy) oraz siedziby i adresu oferenta, wskazanie wierzytelności, o której nabycie ubiega się oferent, określenie ceny nabycia wierzytelności, sposobu i terminu jej zapłaty, informację o zamiarze przejęcia zabezpieczeń wierzytelności i numer rachunku bankowego oferenta;

2)   informację:

a)   że warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie przez oferenta oświadczenia:

— o przyjęciu warunków przetargu,

— o niezwiązaniu z dłużnikiem stosunkiem zależności lub dominacji w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi,

b)   o dołączeniu do oferty dowodu wniesienia wadium;

3)   określenie miejsca i terminu składania ofert oraz miejsca i terminu ich otwarcia, a także określenie terminu, do którego zostanie dokonany wybór oferty;

4)   informację, że w przypadku złożenia co najmniej dwóch jednakowych pod względem ceny ofert zostanie przeprowadzony przetarg ustny.

§ 4. 1. Jeżeli wpłynie jedna oferta, przetarg pisemny przeprowadza się w przypadku, gdy wartość wierzytelności nie przekracza kwoty 5000 zł.

2. Komisja:

1)   ustala liczbę złożonych ofert;

2)   otwiera koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu określonych w ogłoszeniu o przetargu;

3)   sprawdza, czy wadia zostały wniesione w wysokości i terminie określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz w sposób określony w tym ogłoszeniu.

3. Komisja odrzuca oferty złożone po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł w należyty sposób wadium. O odrzuceniu oferty komisja zawiadamia oferenta na piśmie.

4. Jeżeli oferty są jednakowe pod względem ceny, komisja przeprowadza dodatkowy przetarg ustny. O terminie i miejscu tego przetargu komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli jednakowe oferty. W trakcie dodatkowego przetargu oferenci składają oferty do protokołu. Do dodatkowego przetargu ustnego stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 4-6.

5. O wyniku przetargu komisja niezwłocznie zawiadamia oferentów na piśmie.

§ 5. 1. W przetargu ustnym uczestniczą osoby, które wniosły wadium w terminie określonym w ogłoszeniu oraz w sposób określony w tym ogłoszeniu. Jeżeli stawi się jeden uczestnik, przetarg ustny przeprowadza się w przypadku, gdy wartość wierzytelności nie przekracza kwoty 5000 zł.

2. Przewodniczący komisji:

1)   informuje o przedmiocie przetargu ustnego, cenie wywoławczej i minimalnej wysokości postąpienia;

2)   odczytuje listę uczestników przetargu ustnego;

3)   informuje o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy.

3. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3 i 4, Prezes Agencji zawiesza przetarg ustny i informuje o tym jego uczestników. Agencja zawiadamia uczestników przetargu ustnego na piśmie o terminie i miejscu podjęcia przetargu.

4. Przewodniczący komisji wywołuje licytację, ogłaszając cenę wywoławczą, i wzywa jej uczestników do zgłaszania postąpień. Jeżeli mimo trzykrotnego ogłoszenia ceny wywoławczej żaden z uczestników nie zgłosił postąpienia, przewodniczący zamyka przetarg.

5. Przewodniczący komisji ogłasza kolejne wyższe ceny zgłaszane ustnie przez uczestników przetargu, dopóki nie ma dalszego postąpienia, mimo trzykrotnego ogłoszenia tej samej ceny.

6. Po ustaniu postąpień przewodniczący komisji informuje uczestników przetargu ustnego, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Następnie wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka licytację. Przetarg ustny wygrywa ten uczestnik, który zgłosił najwyższą cenę. Przewodniczący komisji ogłasza imię i nazwisko albo nazwę (firmę) uczestnika przetargu ustnego, który wygrał ten przetarg.

§ 6. 1. Komisja, o której mowa w § 2 ust. 1, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności Agencji w drodze oferty ogłoszonej publicznie, co najmniej na 2 tygodnie przed terminem, od którego będzie można składać odpowiedzi na ofertę. Ogłoszenie wywiesza się w siedzibie Agencji i umieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Agencji.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1)   dane, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-4;

2)   cenę sprzedaży wierzytelności Agencji;

3)   określenie miejsca i terminu, w którym można składać odpowiedzi na ofertę;

4)   warunki, które powinna spełniać odpowiedź na ofertę, oraz sposób złożenia tej oferty;

5)   treść oświadczenia woli o przyjęciu oferty oraz sposób jego złożenia.

3. Po upływie terminu składania odpowiedzi na ofertę, w siedzibie Agencji wywiesza się na okres 7 dni protokół, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt 3.

§ 7. 1. Komisja, o której mowa w § 2 ust. 1, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o publicznym zaproszeniu do rokowań co najmniej na 2 tygodnie przed terminem, od którego można składać oferty. Ogłoszenie wywiesza się w siedzibie Agencji i umieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Agencji.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1)   dane, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-4;

2)   proponowaną cenę sprzedaży wierzytelności Agencji;

3)   określenie miejsca, terminu i sposobu składania ofert;

4)   warunki, którym powinna odpowiadać oferta;

5)   informację, że do rokowań zostanie dopuszczonych pięć najkorzystniejszych ofert.

3. Po wyborze pięciu najkorzystniejszych ofert komisja zaprasza oferentów, którzy je złożyli, do dalszych rokowań, a pozostałych oferentów zawiadamia o odrzuceniu ich ofert.

4. W trakcie rokowań komisja ustala z oferentami cenę i sposób płatności aż do wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).