ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 września 2013 r. w sprawie kwalifikacji osób opracowujących ocenę lub uwagi dotyczące środków ochrony roślin, substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) zarządza się, co następuje:

§ 1. Osoby opracowujące ocenę lub uwagi dotyczące środków ochrony roślin, substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków powinny posiadać następujące kwalifikacje:

1) w zakresie wykształcenia:

a)   stopień naukowy lub tytuł naukowy w dziedzinie nauk: biologicznych, chemicznych ekonomicznych (w zakresie dyscypliny towaroznawstwo), farmaceutycznych, fizycznych (w zakresie dyscyplin: biofizyka lub fizyka), leśnych (w zakresie dyscypliny leśnictwo), medycznych rolniczych, technicznych (w zakresie dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska lub technologia chemiczna), weterynaryjnych lub w dziedzinie nauki o Ziemi (w zakresie dyscypliny geologia), lub nauki o zdrowiu, lub

b)   ukończone studia wyższe na kierunku:

—  analityka medyczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, farmacja, fizyka, fizyka techniczna, geologia, górnictwo i geologia, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, leśnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leśna, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, weterynaria, zootechnika lub na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym, lub

— w obszarze nauk ścisłych w dziedzinie nauk fizycznych w zakresie dyscyplin: biofizyka, fizyka lub geofizyka lub w dziedzinie nauk chemicznych w zakresie dyscyplin: biochemia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska lub technologia chemiczna, lub

— w obszarze nauk przyrodniczych w dziedzinie nauk biologicznych w zakresie dyscyplin: biochemia, biofizyka, biologia, biotechnologa, ekologia, mikrobiologia lub ochrona środowiska lub w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie dyscyplin: geofizyka lub geologia, lub

— w obszarze nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych w zakresie dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska lub technologia chemiczna, lub

— w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk rolniczych w zakresie dyscyplin: agronomia, biotechnologia, inżynieria rolnicza, ochrona i kształtowanie środowiska, ogrodnictwo, rybactwo, technologia żywności i żywienia lub zootechnika lub w dziedzinie nauk leśnych w zakresie dyscyplin: drzewnictwo lub leśnictwo, lub w dziedzinie nauk weterynaryjnych, lub

— w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie nauk medycznych w zakresie dyscyplin: biologia medyczna lub medycyna lub w dziedzinie nauk farmaceutycznych, lub

c) wykształcenie uzyskane w innym państwie na poziomie uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z wykształceniem, o którym mowa w lit. a lub w lit. b;

2) w zakresie doświadczenia zawodowego — co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku związanym z badaniami lub oceną substancji i mieszanin chemicznych w szczególności środków ochrony roślin, w zakresie właściwości fizycznych i chemicznych, skuteczności działania lub oddziaływania na zdrowie człowieka, zwierząt lub środowisko.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie kwalifikacji osób opracowujących oceny i raporty dotyczące środków ochrony roślin oraz wymagań dotyczących treści ocen i raportów (Dz. U. Nr 143, poz. 841), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 108 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455).