ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, oraz współpracy organów celnych z powiatowymi lekarzami weterynarii 2)

Na podstawie art. 24b ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykaz przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Współpraca organów celnych z powiatowymi lekarzami weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli, o której mowa w § 1, w szczególności polega na:

1) udzielaniu wzajemnej pomocy przy wykonywaniu czynności kontrolnych;

2) wymianie informacji związanych z przeprowadzaniem kontroli;

3) organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń w zakresie przeprowadzania kontroli;

4) udostępnianiu powiatowym lekarzom weterynarii dokumentacji celnej dotyczącej przeprowadzanej kontroli;

5) umieszczaniu na przejściach granicznych przez powiatowych lekarzy weterynarii informacji, o których mowa w art. 24b ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy rozporządzenia wykonują postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 998/2003 z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego dyrektywę Rady 92/65/EWG (Dz.Urz. UE L 146 z 13.06.2003, str. 1; Dz.Urz. UE L 094 z 31.03.2004, str. 7; Dz.Urz. UE L 249 z 23.07.2004, str. 18; Dz.Urz. UEL 298 z 23.09.2004, str. 22; Dz.Urz. UE L 344 z 20.11.2004, str. 17 i Dz.Urz. UE L 355 z 01.12.2004, str. 14). Dane dotyczące ogłoszenia powyższych aktów dotyczą ich ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.