ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz art. 24c ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262 i Nr 98, poz. 634) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 44, poz. 265) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 w ust. 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jeżeli przekazanie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wnios-

ku o przyznanie płatności cukrowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tej płatności, do przyznawania płatności cukrowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 21 ust. 1—5a ustawy;”,

b) uchyla się pkt 2;

2) w § 12 w ust. 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jeżeli przekazanie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do pomidorów do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tej płatności, do przyznawania płatności do pomidorów stosuje się odpowiednio przepisy art. 21 ust. 1— 5a ustawy;”,

b) uchyla się pkt 2.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).