ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Na podstawie art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. Nr 207, poz. 1370) wprowadza się następujące zmiany:

1)   po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. Dopuszcza się ubój na terenie gospodarstwa, w celu produkcji mięsa, świń utrzymywanych w gospodarstwie podlegającym ograniczeniom, nakazom lub zakazom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, wydanym w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej afrykańskiego pomoru świń u dzików lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium państwa trzeciego lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, graniczących z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że świnie te były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem, a mięso pozyskane w wyniku takiego uboju zostanie poddane badaniu poubojowemu.

2. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia badania poubojowego istnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, pobiera się próbki w kierunku afrykańskiego pomoru świń.”;

2)   w § 4 w ust. 2:

a)   w pkt 1 po lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu:

„h) w przypadku, o którym mowa w § 2a ust. 1 — oświadczenie, że świnie były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem;”,

b)   pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) może zawierać zgłoszenie mięsa do badania poubojowego — w przypadku, o którym mowa w § 8 pkt 1.”;

3)   § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Mięso zwierząt poddanych ubojowi oraz mięso zwierząt łownych odstrzelonych, w celu produkcji mięsa, poddaje się badaniu poubojowemu przeprowadzanemu przez urzędowego lekarza weterynarii, w sposób właściwy dla danego gatunku zwierząt, określony w sekcji IV załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75):

1)   na wniosek i na koszt:

a)   posiadacza tego mięsa lub

b)   podmiotu prowadzącego gospodarstwo, w którym dokonano uboju — w przypadku uboju zwierząt, o którym mowa w § 5 ust. 1;

2)   w przypadku, o którym mowa w § 2a:

a)   z urzędu,

b)   na koszt posiadacza mięsa, z wyłączeniem przypadków pobierania próbek w kierunku afrykańskiego pomoru świń.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 64, poz. 429, z 2008 r. Nr 145, poz. 916 i Nr 214, poz. 1346, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 81, poz. 528, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 29.