ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

Na podstawie art. 47 ust. 1 i art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 247 i 322) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 1 w ust. 1:

a)   pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:

a)   wjazdami i wejściami do:

—  gospodarstw, w których są utrzymywane świnie,

—  miejsc przeznaczonych do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń oraz miejsc przeznaczonych na targi, w których są gromadzone świnie przed przemieszczeniem do rzeźni lub do przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy w rozumieniu art. 2 lit. l rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UEL 303 z 18.11.2009, str. 1), zwany dalej „podmiotem gospodarczym”,

b)   wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń

c)   wyjazdami i wyjściami z gospodarstw i miejsc, o których mowa w lit. a

— a także stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;”,

b)   po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) stosowanie przez osoby mające kontakt ze świniami w miejscach przeznaczonych do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscach przeznaczonych na targi, w których są gromadzone świnie przed przemieszczeniem do rzeźni lub do przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;”;

2)   w § 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub pośrednictwa w obrocie świniami, z wyjątkiem pośrednictwa bez wykorzystania obiektów budowlanych lub innych miejsc, będących w posiadaniu podmiotu prowadzącego taką działalność;”;

3) w § 3:

a)   ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

„1. Na obszarze objętym ograniczeniami oraz z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar świnie przemieszcza się bezpośrednio do gospodarstwa, rzeźni lub do przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń.

2. Na obszarze objętym ograniczeniami oraz z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar świnie można przemieścić do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy również po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami:

1)   po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsca pochodzenia świń na takie ich przemieszczenie;

2)   jeżeli w tym miejscu nie znajdują się jednocześnie zwierzęta inne niż świnie.

3. W przypadku przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami do gospodarstwa lub rzeźni położonych poza obszarem objętym ograniczeniami powiatowy lekarz weterynarii wydaje pozwolenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń.

4. Po wydaniu pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, na przemieszczanie świń:

1)   do rzeźni położonej na obszarze objętym ograniczeniami lub

2)   przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy

— powiatowy lekarz weterynarii niezwłocznie informuje o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń.”,

b)   po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4e w brzmieniu:

„4a. Posiadacz świń, który zamierza przemieścić te świnie do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami, we wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 2, wskazuje maksymalną liczbę świń które zamierza przemieścić, oraz położenie tego miejsca.

4b. W pozwoleniu, o którym mowa w ust. 2, powiatowy lekarz weterynarii określa maksymalną liczbę świń, które mogą zostać przemieszczone do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami, oraz położenie tego miejsca.

4c. Świnie wprowadza się do miejsca przeznaczonego do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub do miejsca przeznaczonego na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami, po okazaniu pozwolenia, o którym mowa w ust. 2, urzędowemu lekarzowi weterynarii obecnemu przy wprowadzaniu tych świń.

4d. W świadectwie zdrowia, o którym mowa w § 1 ust. 3, urzędowy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 4c, umieszcza adnotację o przemieszczeniu świń po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami.

4e. Świnie zgromadzone w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami, przemieszcza się bezpośrednio do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy.”,

c)   ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, 2 i 6, wydaje się po przeprowadzeniu analizy ryzyka, która wykaże, że przemieszczanie świń nie spowoduje zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń”.

§ 2. Do postępowań wszczętych na podstawie § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513, z 2013 r. poz. 1287 oraz z 2014 r. poz. 29.