ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie rejestracji zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego 2)

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288) zarządza się, co następuje:

§ 1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie:

1) uboju zwierząt rzeźnych,

2) uboju zwierząt łownych utrzymywanych na fermach,

3) przetwórstwa zwierząt łownych,

4) skupu zwierząt łownych,

5) rozbioru mięsa,

6) przetwórstwa mięsa,

7) produkcji mięsa mielonego i wyrobów mięsnych surowych,

8) przetwórstwa mleka,

9) pozyskiwania ryb, skorupiaków i mięczaków,

10) przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków,

11) pozyskiwania jaj konsumpcyjnych,

12) przetwórstwa jaj,

13) pozyskiwania lub przetwórstwa innych produktów pochodzenia zwierzęcego,

14) magazynowania produktów pochodzenia zwierzęcego,

15) transportu produktów pochodzenia zwierzęcego

– podlegają wpisaniu do rejestru zakładów, zwanego dalej „Rejestrem”.

§ 2. 1. Do Rejestru, oprócz informacji, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego, zwanej dalej „ustawą”, wpisuje się:

1) nazwę i adres podmiotu;

2) miejsce i datę rozpoczęcia działalności, o której mowa w § 1, zwanej dalej „działalnością”;

3) datę wpisu podmiotu do Rejestru;

4) imię i nazwisko urzędowego lekarza weterynarii w przypadku wyznaczenia go przez powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 i Nr 91, poz. 877), w stosunku do podmiotu wpisanego do Rejestru;

5) datę zaprzestania przez podmiot działalności.

2. Rejestr dotyczący podmiotu, o którym mowa w § 1 pkt 11, dodatkowo zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres posiadacza gospodarstwa i jego weterynaryjny numer identyfikacyjny oraz, w przypadku posiadania gospodarstwa na obszarze właściwości innego powiatowego lekarza weterynarii, również weterynaryjny numer identyfikacyjny tego gospodarstwa;

2) imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej za kury nieśne, jeżeli jest to inna osoba niż posiadacz, o którym mowa w pkt 1;

3) sposób utrzymywania kur nieśnych, z podziałem na:

a) wolnowybiegowy oznaczany cyfrą „1”,

b) ściółkowy oznaczany cyfrą „2”,

c) klatkowy oznaczany cyfrą „3”,

d) ekologiczny oznaczany cyfrą „0”;

4) liczbę kur nieśnych, która może być utrzymywana, z podziałem na poszczególne sposoby ich utrzymywania, o których mowa w pkt 3.

§ 3. Rejestr udostępnia się do wglądu na wniosek zainteresowanego w obecności pracownika jednostki, w której jest prowadzony Rejestr, w godzinach pracy tej jednostki, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie własności przemysłowej. Osoba mająca interes prawny może żądać odpisów z dokumentów rejestru.

§ 4. Powiatowy lekarz weterynarii skreśla zakład z Rejestru niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaprzestaniu prowadzenia przez podmiot działalności.

§ 5. 1. Rejestr prowadzi się w formie pisemnej.

2. Wprowadzanie danych oraz ich poprawek dokonuje się w sposób czytelny.

3. Dopuszcza się prowadzenie Rejestru przy użyciu systemu informatycznego zapewniającego możliwość sporządzania wydruków.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w spawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

– dyrektywy nr 64/433/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy świeżym mięsem (Dz. Urz. WE P 121, 29.07.1964);

– dyrektywy nr 71/118/EWG z dnia 15 lutego 1971 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na handel świeżym mięsem drobiowym (Dz. Urz. WE L 55, 08.03.1971);

– dyrektywy nr 77/99/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy produktami mięsnymi (Dz. Urz. WE L 26, 31.01.1977);

– dyrektywy nr 91/492/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającej warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu żywych małży dwuskorupo-wych (Dz. Urz. WE L 268, 24.09.1991);

– dyrektywy nr 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającej warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa (Dz. Urz. WE L 268, 24.09.1991);

– dyrektywy nr 91/495/EWG z dnia 27 listopada 1991 r. dotyczącej zdrowia publicznego i problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na produkcję i wprowadzanie do obrotu mięsa króliczego oraz dziczyzny hodowlanej (Dz. Urz. WE L 268, 24.09.1991);

– dyrektywy nr 92/46/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. ustanawiającej przepisy zdrowotne dla produkcji i wprowadzania do obrotu surowego mleka, mleka poddanego obróbce cieplnej i produktów na bazie mleka (Dz. Urz. WE L268, 14.09.1992);

– dyrektywy nr 92/118/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt i zdrowia publicznego regulujące handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 89/662 oraz w zakresie czynników chorobotwórczych do dyrektywy 90/425 (Dz. Urz. WE L 62, 15.03.1993);

– dyrektywy nr 94/65/WE z dnia 14 grudnia 1994 r. ustanawiającej wymagania w odniesieniu do produkcji i wprowadzania na rynek mięsa mielonego i przetworów mięsnych (Dz. Urz. WE L 368, 31.12.1994);

– dyrektywy nr 2002/4/WE z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie rejestracji zakładów hodujących kury nioski, objętych dyrektywą Rady 1999/74/WE (Dz. Urz. WE L 030, 31.01.2002).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.