ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań wobec podmiotów ubiegających się o otwarcie lub prowadzenie rejestrów zwierząt hodowlanych 2)

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Podmiot ubiegający się o otwarcie lub prowadzenie określonego rejestru zwierząt hodowlanych, zwanego dalej „rejestrem”, powinien:

1) zapewnić:

a) prowadzenie rejestru w formie papierowej – książki lub kartoteki lub w formie elektronicznej,

b) zabezpieczenie i ochronę danych zawartych w rejestrze i innych dokumentach hodowlanych przed ich utratą,

c) sporządzanie, co najmniej raz na 12 miesięcy, wydruków dokonywanych w danym roku wpisów, zmian i uzupełnień wpisów w rejestrze, w przypadku prowadzenia rejestru wyłącznie w formie elektronicznej,

d) przechowywanie rejestru prowadzonego w formie papierowej lub wydruków z rejestru prowadzonego w formie elektronicznej przez okres co najmniej 10 lat, a w przypadku rejestru buhajów, koni pełnej krwi angielskiej, koni arabskich czystej krwi, koni huculskich lub koników polskich – wieczyście,

e) przeprowadzanie badań i sprawdzanie informacji niezbędnych do wystawiania dokumentów hodowlanych, w szczególności dotyczących pochodzenia zwierząt,

f) prowadzenie rejestru przez osobę posiadającą co najmniej średnie wykształcenie;

2) mieć:

a) zdolność do czynności prawnych lub osobowość prawną,

b) osobowość prawną, w przypadku ubiegania się o otwarcie lub prowadzenie rejestru świń,

c) dostęp do informacji i danych o wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt w zakresie niezbędnym do realizacji programu hodowlanego prowadzonego na potrzeby rejestru; wymaganie to nie dotyczy podmiotu upoważnionego do prowadzenia oceny wartości użytkowej;

3) udostępniać podmiotom upoważnionym do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej informacje niezbędne do prowadzenia tej oceny;

4) zatrudniać co najmniej jednego specjalistę do spraw selekcji zwierząt, jeżeli regulamin prowadzenia rejestru przewiduje wpis zwierząt przez takiego specjalistę.

2. Specjalista, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinien mieć wykształcenie wyższe na kierunku zootechnika, weterynaria lub rolnictwo.

§ 2. Podmiot ubiegający się o otwarcie lub prowadzenie rejestru powinien przedstawić ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku podmiotu posiadającego osobowość prawną;

2) statut lub umowę, na podstawie których działa dany podmiot, a których postanowienia zapewniają równe traktowanie członków organizacji i określają w szczególności:

a) zasady przyjmowania członków, ich występowania oraz wykluczania,

b) prawa i obowiązki członków,

c) sankcje wobec członków, którzy nie wypełniali obowiązków;

3) oświadczenie, że programem hodowlanym prowadzonym na potrzeby rejestru będzie objęte dostatecznie duże pogłowie zwierząt, w przypadku ubiegania się o otwarcie lub prowadzenie rejestru drobiu.

§ 3. 1. Podmiot ubiegający się o otwarcie lub prowadzenie rejestru powinien zapewnić, że programem hodowlanym prowadzonym na potrzeby rejestru będzie objęte pogłowie zwierząt o liczebności, w przypadku:

1) bydła – co najmniej 50 sztuk krów lub jałowic;

2) koni – co najmniej 50 sztuk klaczy;

3) świń – co najmniej 50 sztuk samic stada podstawowego;

4) owiec – co najmniej 15 sztuk samic stada podstawowego;

5) kóz – co najmniej 15 sztuk samic stada podstawowego;

6) pszczół – co najmniej 6 sztuk matek pszczelich pochodzących z trzech różnych linii hodowlanych;

7) zwierząt futerkowych – co najmniej 10 sztuk samic stada podstawowego dla każdego gatunku, rasy i odmiany barwnej.

2. Liczebność pogłowia zwierząt, o której mowa w ust. 1, powinna być potwierdzona, w formie zaświadczenia, przez podmiot upoważniony do prowadzenia oceny wartości użytkowej.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji 89/504/EWG z dnia 18 lipca 1989 r. określającej kryteria udzielania zezwoleń i nadzorowania stowarzyszeń hodowców, organizacji hodowlanych i przedsiębiorstw prywatnych prowadzących lub zakładających rejestry dla mieszańców świń (Dz. Urz. WE L 247 z 23.08.1989).

Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie dodatkowych wymagań wobec związków hodowców lub innych podmiotów prowadzących księgi zwierząt hodowlanych lub ubiegających się o ich otwarcie lub prowadzenie oraz podmiotów ubiegających się o otwarcie lub prowadzenie rejestrów zwierząt hodowlanych (Dz. U. Nr 41, poz. 356), które na podstawie art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 91, poz. 866) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w zakresie dotyczącym dodatkowych wymagań wobec podmiotów ubiegających się o otwarcie lub prowadzenie rejestrów zwierząt hodowlanych.