ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie mieszanek materiału siewnego 2)

Na podstawie art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje mieszanek materiału siewnego, ich skład gatunkowy oraz typ użytkowania, terminy, po upływie których mieszanki te podlegają okresowej ocenie laboratoryjnej, a także sposób postępowania przy sporządzaniu mieszanek roślin pastewnych przeznaczonych na cele pastewne i sposób kontrolowania przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, zwanego dalej „wojewódzkim inspektorem”, procesu sporządzania tych mieszanek.

§ 2. Mieszanki materiału siewnego sporządza się w sposób umożliwiający uzyskanie jednorodności partii materiału siewnego.

§ 3. Mieszanki materiału siewnego dzieli się na mieszanki:

1) zbożowe, które są sporządzane z materiału siewnego różnych gatunków lub odmian roślin zbożowych;

2) pastewne, które są sporządzane z materiału siewnego różnych gatunków roślin lub ich odmian, z przeznaczeniem na cele:

a) pastewne (paszowe), które są sporządzane z materiału siewnego gatunków roślin pastewnych albo z materiału siewnego gatunków roślin pastewnych z udziałem materiału siewnego gatunków roślin innych niż rośliny pastewne,

b) inne niż pastewne, które są sporządzane z materiału siewnego gatunków roślin pastewnych albo z materiału siewnego gatunków roślin pastewnych z udziałem materiału siewnego gatunków roślin innych niż rośliny pastewne, w tym z gatunków, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, zwanej dalej „ustawą”;

3) warzywne, które są sporządzane z materiału siewnego odmian jednego gatunku roślin warzywnych.

§ 4. W mieszankach pastewnych, które są sporządzane z materiału siewnego różnych gatunków, o których mowa w § 3 pkt 2:

1) lit. a — udział każdego składnika wynosi nie mniej niż 4 %, z wyjątkiem koniczyny białej oraz komonicy zwyczajnej i gatunków traw z rodzaju Agrostis spp., których udział wynosi nie mniej niż 2 %;

2) lit. b — łączny udział składników, do których nie stosuje się przepisów ustawy, wynosi nie więcej niż 10 %.

§ 5.1. Mieszanki gatunkowe, które są przygotowane do obrotu lub znajdują się w obrocie, podlegają okresowej ocenie laboratoryjnej po upływie 12 miesięcy od daty zabezpieczenia opakowania umieszczonej na etykiecie lub daty przeprowadzenia oceny okresowej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do mieszanek odmianowych, w tym mieszańców złożonych rzepaku, jeżeli ich poszczególne składniki zostały oznaczone różnymi kolorami, umożliwiającymi ich rozdzielenie oraz ocenę zdolności kiełkowania każdego z nich.

§ 6.1. Podmiot prowadzący obrót materiałem siewnym, przed przystąpieniem do sporządzania mieszanek pastewnych z przeznaczeniem na cele pastewne, opracowuje opis sposobu ich sporządzania, który zawiera następujące informacje:

1) opis techniczny posiadanych urządzeń służących do:

a) sporządzania mieszanek, w tym mieszalników,

b) przechowywania składników służących do sporządzania mieszanek, w tym pojemników albo silosów;

2) opis procesu technologicznego, który ma być zastosowany do sporządzenia mieszanki;

3) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sporządzanie mieszanek.

2.  Podmiot prowadzący obrót materiałem siewnym o zamiarze sporządzenia mieszanki pastewnej z przeznaczeniem na cele pastewne informuje pisemnie wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce jej sporządzenia, podając:

1) procentowy udział poszczególnych składników w sporządzanej mieszance;

2) nazwę mieszanki, jeżeli zostanie ona umieszczona na etykiecie tej mieszanki.

3.  Podmiot prowadzący obrót materiałem siewnym przechowuje opis sposobu sporządzania mieszanki pastewnej z przeznaczeniem na cele pastewne przez 2 lata od dnia jej sporządzenia.

§ 7.1. Przeprowadzana przez wojewódzkiego inspektora kontrola sporządzania mieszanek pastewnych z przeznaczeniem na cele pastewne polega na:

1) pobieraniu prób kontrolnych wytwarzanych mieszanek w celu potwierdzenia deklarowanego w opisie sporządzenia mieszanki udziału procentowego poszczególnych składników oraz zdolności kiełkowania tych składników;

2) sprawdzeniu zgodności zastosowanego procesu technologicznego sporządzenia mieszanki z jego opisem.

2. Udział procentowy poszczególnych składników, uzyskany w wyniku badania próby kontrolnej, nie może różnić się od zawartego w opisie udziału procentowego poszczególnych składników o:

1)  10 % — jeżeli udział tego składnika w badanej mieszance wynosi więcej niż 10 % jej składu;

2) 20 % — jeżeli udział tego składnika w badanej mieszance wynosi nie więcej niż 10 % jej składu.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie składu gatunkowego mieszanek materiału siewnego i typu użytkowania mieszanek (Dz. U. z 2004 r. Nr 15, poz. 139).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

— dyrektywy Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, str. 2298, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 55, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, str. 2309, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 66, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (Dz. Urz. UE L 193 z 20.07.2002, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 313, z późn. zm.),

— decyzji Komisji 2004/371/WE z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków wprowadzenia do obrotu mieszanek materiału siewnego przeznaczonych do użytku jako rośliny pastewne (Dz. Urz. WE L 116 z 22.04.2004, str. 39; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 133).