ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2013 r.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 311) zarządza się, co następuje:

§ 1. Stawka płatności uzupełniającej za 2013 r. na 1 ha powierzchni:

1)   uprawy roślin określonych w § 2 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 40, poz. 326, z późn. zm. 2) ) oraz powierzchni gruntów ornych określonych w § 2a wymienionego rozporządzenia — wynosi 139,39 zł;

2)   uprawy roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych, określonych w § 2 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w pkt 1 — wynosi 238,93 zł;

3)   uprawy chmielu, o której mowa w art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego — wynosi 1263,50 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 39, poz. 217, z 2011 r. Nr 48, poz. 251, z 2012 r. poz. 280 i 1287 oraz z 2013 r. poz. 1254.