ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Wsparcie doradztwa rolniczego”

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ubiegający się o dofinansowanie projektu w zakresie działania „Wsparcie doradztwa rolniczego”, zwany dalej „wnioskodawcą”, składa wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, zwany dalej „wnioskiem”, do instytucji wdrażającej.

2. Wniosek jest składany w formie elektronicznej i papierowej.

3. Forma elektroniczna wniosku jest zapisem treści wniosku na elektronicznym nośniku informacji, sporządzonym przy użyciu aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez instytucję płatniczą.

4. Forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku, o którym mowa w ust. 3, podpisanym przez wnioskodawcę.

§ 2. Do wniosku wnioskodawca dołącza:

1) oświadczenie o:

a) nabytym w okresie ostatnich 5 lat doświadczeniu w świadczeniu usług doradczych dla rolników,

b) posiadanej infrastrukturze technicznej,

c) strukturze organizacyjnej oraz liczbie zatrudnionych doradców,

d) kompleksowości usług doradczych świadczonych przez wnioskodawcę,

e) kwalifikacjach i doświadczeniu doradców,

f) nieprowadzeniu działalności w zakresie produkcji i obrotu materiałami, środkami i urządzeniami do produkcji rolnej lub leśnej, z wyjątkiem wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu dotyczącego usług doradczych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie działania „Zalesianie gruntów rolnych”,

g) niepowierzaniu wykonywania zadań związanych z realizacją projektu innym podmiotom;

2) kopię umowy, statutu lub regulaminu organizacyjnego — w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

3) aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego albo zaświadczenie o niefigurowaniu w ewidencji płatników;

4) aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, wydane przez:

a) naczelnika urzędu skarbowego,

b) wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

— albo aktualne zaświadczenie o niefigurowaniu w ewidencji płatników;

5) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru;

6) aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek uzyskania wpisu do tej ewidencji;

7) dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentacji, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów nie istnieje obowiązek uzyskania przez wnioskodawcę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo Ewidencji Działalności Gospodarczej;

8) pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone;

9) dokument potwierdzający wysokość otrzymanej pomocy publicznej, wydany zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, lub informację o uzyskanej pomocy publicznej albo oświadczenie o nieuzyskaniu takiej pomocy, jeżeli z wniosku lub z umowy, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, wynika, że odpowiednio wnioskodawca lub podmiot będzie świadczył usługi doradcze w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” w zakresie działania „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów”; wymóg ten dotyczy podmiotów prywatnych;

10) kopię bilansu lub rachunku wyników — na żądanie instytucji wdrażającej.

§ 2a. 1. W przypadku wniosku dotyczącego projektu, który ma być realizowany wspólnie przez kilka podmiotów, oprócz dokumentów wymienionych w § 2 dołącza się:

1) kopię umowy dotyczącej wspólnej realizacji projektu, określającej w szczególności podział zadań zaplanowanych w ramach projektu między poszczególne podmioty;

2) informację dotyczącą każdego z podmiotów, zawierającą:

a) określenie formy prawnej prowadzonej działalności oraz nazwę albo imię i nazwisko,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

c) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

d) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów istnieje obowiązek wpisu,

e) adres,

f) numery telefonu i faksu,

g) adresy poczty elektronicznej i strony internetowej, jeżeli podmiot posiada takie adresy,

h) dane osoby upoważnionej do reprezentowania lub pełnomocnika.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumenty wymienione w § 2 pkt 1 lit. f i g oraz pkt 2—9 składa się odrębnie dla każdego z podmiotów.

§ 3. Dokumenty, o których mowa w § 2 pkt 1 i § 2a ust. 1 pkt 2, oraz oświadczenie i informację, o których mowa w § 2 pkt 9, składa się na formularzach udostępnianych przez instytucję wdrażającą.

§ 4. 1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się w miejscu i w terminie wyznaczonym przez instytucję wdrażającą w ogłoszeniu o konkursie.

2. Termin do złożenia wniosku nie może być krótszy niż 30 dni.

3. Miejsce i termin składania wniosku instytucja wdrażająca podaje do publicznej wiadomości – na swojej stronie internetowej oraz w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu krajowym – w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia biegu terminu do złożenia wniosku.

§ 5. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się osobiście, przesyła pocztą kurierską lub listem poleconym.

§ 6. Złożenie wniosku do instytucji wdrażającej potwierdza się pieczęcią z datą wpływu.

§ 7. 1. W przypadku złożenia wniosku nieprawidłowo wypełnionego lub bez wymaganych załączników instytucja wdrażająca wzywa wnioskodawcę, w formie pisemnej, do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1 lub w § 4 ust. 1, instytucja wdrażająca pozostawia wniosek bez rozpoznania, o czym informuje wnioskodawcę.

§ 8. Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 9. 1. Do dnia udostępnienia programu komputerowego, o którym mowa w § 1 ust. 3, wnioski w formie elektronicznej są sporządzane przy użyciu programu komputerowego wskazanego przez instytucję zarządzającą.

2. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami złożone w terminie od dnia 16 sierpnia 2004 r. do dnia 14 września 2004 r., które zawierają informacje określone w rozporządzeniu, uznaje się za wnioski ważnie złożone.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2004 r. (poz. 2526)

WZÓR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA „WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO”

(PDF)1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).