ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób nadawania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zakładom albo podmiotom produkującym produkty pochodzenia zwierzęcego.

§ 2. Weterynaryjny numer identyfikacyjny składa się z cyfr, z których:

1) pierwsza i druga stanowią cyfry kodu województwa, ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm. 2) );

2) trzecia i czwarta stanowią cyfry kodu powiatu w danym województwie, ustalonego na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 1;

3) piąta i szósta stanowią cyfry kodu zakresu i rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez zakład albo podmiot produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego;

4) siódma i następne stanowią cyfry informujące o kolejności podejmowania działalności gospodarczej w danym powiecie przez zakład albo podmiot produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego.

§ 3. Wykaz kodów określających zakres i rodzaj działalności gospodarczej, o której mowa w § 2 pkt 3, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. (poz. 807)

WYKAZ KODÓW OKREŚLAJĄCYCH ZAKRES I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2022.