ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2009 r.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, na morzu terytorialnym, w Zatoce Puckiej, w Zatoce Gdańskiej oraz poza polskimi obszarami morskimi.

§ 2. Wykorzystanie ogólnej kwoty połowowej odbywa się przez jej podział na statki rybackie wpisane do rejestru statków rybackich.

§ 3. 1. Podziału ogólnej kwoty połowowej łososia, określonej dla Morza Bałtyckiego na statki rybackie, których armatorzy posiadali kwoty połowowe łososia w specjalnym zezwoleniu połowowym w roku 2007 lub 2008, dokonuje się, przyznając:

1) 20 % — na statki rybackie o długości całkowitej mniejszej niż 8 m, bez podziału na poszczególne statki;

2) 80 % — do równego podziału na poszczególne statki rybackie o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 8 m.

2. Kwota połowowa łososia, odłowiona przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 8 m, nie może przekraczać limitu kwoty połowowej łososia przyznanej na statek rybacki o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 8 m.

§ 4. Ogólną kwotę połowową dorsza określoną dla Morza Bałtyckiego zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (Dz. Urz. WE L 115 z 09.05.1996, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 2, str. 317), przed dokonaniem podziału na statki rybackie pomniejsza się o kwotę 2 400 ton.

§ 5. 1. Podziału ogólnej kwoty połowowej dorsza, określonej dla Morza Bałtyckiego, dokonuje się na statki rybackie, które spełniają warunek określony w art. 10 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz. UE L 248 z 22.09.2007, str. 1), przyznając:

1) 1 129 ton — na statki rybackie o długości całkowitej mniejszej niż 8 m, bez podziału na poszczególne statki;

2) 10 125 ton — do równego podziału na:

a) 68 statków rybackich o długości całkowitej od 8 m do 11,99 m — po 55 ton,

b) 17 statków rybackich o długości całkowitej od 12 m do 14,99 m — po 65 ton,

c) 30 statków rybackich o długości całkowitej od 15 m do 18,49 m — po 85 ton,

d) 5 statków rybackich o długości całkowitej od 18,50 m do 20,49 m — po 90 ton,

e) 12 statków rybackich o długości całkowitej od 20,50 m do 25,49 m — po 102,5 tony,

f) 15 statków rybackich o długości całkowitej powyżej 25,50 m — po 70 ton:

2. Kwota połowowa dorsza, odłowiona przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 8 m, nie może przekraczać kwoty 15 ton.

3. W przypadku gdy liczba statków rybackich, których armatorzy złożyli wnioski o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na połowy dorszy w roku 2009, przekracza liczbę statków rybackich w danym przedziale długości całkowitej, określonym w ust. 1 pkt 2, statki, na które zostanie przyznana kwota połowowa dorsza, wyłania się w drodze losowania.

§ 6. 1. Losowanie, o którym mowa w § 5 ust. 3, zwane dalej „losowaniem”, jest przeprowadzane odrębnie dla statków rybackich w każdym przedziale długości całkowitej statków rybackich, określonym w § 5 ust. 1 pkt 2.

2. Przed przeprowadzeniem losowania oznaki rybackie statków rybackich, których armatorzy złożyli — spełniające wymagania określone w art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie — wnioski o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na połowy dorszy w roku 2009, zapisuje się, w systemie informatycznym, w formie kodu kreskowego.

3. Losowanie jest przeprowadzane poprzez wyłonienie liczby statków rybackich, określonej w danym przedziale długości całkowitej statków rybackich w § 5 ust. 1 pkt 2, spośród zakodowanych zgodnie z ust. 2 oznak rybackich statków rybackich.

4. Losowanie jest przeprowadzane w obecności notariusza przez komisję składającą się z trzech osób wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

5. Z przebiegu każdego losowania komisja sporządza protokół, w którym wskazuje oznaki rybackie statków rybackich, na które w danym przedziale długości całkowitej, określonym w § 5 ust. 1 pkt 2, zostanie przyznana kwota połowowa dorsza.

6. Protokół, o którym mowa w ust. 5, podpisują wszyscy członkowie komisji oraz notariusz.

7. Protokół, o którym mowa w ust. 5, po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa, jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 6a. 1. Armator, którego statek rybacki został wylosowany w losowaniu, może zrezygnować z całości kwoty połowowej dorsza przyznanej na jego statek rybacki w specjalnym zezwoleniu połowowym i przekazać ją na rzecz armatora:

1) którego statek rybacki brał udział w losowaniu, ale nie został wylosowany;

2) który jest armatorem statku rybackiego w tym samym przedziale długości całkowitej określonym w § 5 ust. 1 pkt 2 co statek rybacki armatora, który został wylosowany i którego armator zrezygnował z całości kwoty połowowej dorsza przyznanej na ten statek.

2. Przekazanie całości kwoty, o której mowa w ust. 1, następuje poprzez zmianę specjalnych zezwoleń połowowych dokonywaną na wspólny wniosek armatorów, o których mowa w ust. 1, złożony w terminie do dnia 15 marca 2009 r.

§ 7. Ogólna kwota połowowa gładzicy, szprota i śledzia, określona dla Morza Bałtyckiego, może być wykorzystana przez armatorów statków rybackich bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie.

§ 8. 1. Podziału ogólnej kwoty połowowej, określonej dla obszarów:

1) Svalbard,

2) objętych:

a) Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Pótnocno-Zacnodnim Atlantyku, sporządzoną w Ottawie dnia 24 października 1978 r.,

b) Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzoną w Londynie dnia 18 listopada 1980 r.

— dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statków rybackich, wyrażonej jako iloczyn pojemności statku w GT i mocy silnika w kW, na statki rybackie, których armatorzy wykorzystali, co najmniej przez 3 lata w latach 1997—2008, przyznane lub przekazane im kwoty połowowe danego gatunku organizmów morskich określonego we wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na 2009 r., w drodze ich odłowienia lub wymiany kwot z organizacjami producentów mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku gdy nie jest możliwe dokonanie podziału ogólnej kwoty połowowej, o którym mowa w ust. 1, podziału ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich dokonuje się, przyznając:

1) 90 % — na statki rybackie, których armatorzy wykorzystali, co najmniej przez 3 lata w latach 1997—2008, przyznane lub przekazane im kwoty połowowe dowolnego gatunku organizmów morskich na odpowiednim obszarze określonym w ust. 1, w drodze ich odłowienia lub wymiany kwot z organizacjami producentów mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) 10 % — na pozostałe statki rybackie.

§ 9. Podziału ogólnej kwoty połowowej określonej dla akwenów położonych poza obszarem Morza Bałtyckiego oraz innych niż obszary określone w § 8 ust. 1 dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statków rybackich, wyrażonej jako iloczyn pojemności statku w GT i mocy silnika w kW, przyznając:

1) 90 % — na statki rybackie, których armatorzy wykorzystali w latach 1997—2008 przyznane lub przekazane im kwoty połowowe danego gatunku organizmów morskich, określonego we wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na 2009 r., w drodze ich odłowienia lub wymiany kwot z organizacjami producentów mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) 10 % — na pozostałe statki rybackie.

§ 10. 1. Losowanie zostanie przeprowadzone w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni w jednym dniu dla statków rybackich w każdym przedziale długości całkowitej statków rybackich określonym w § 5 ust. 1 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa w dniu wejścia w życie rozporządzenia opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informację o terminie przeprowadzenia losowania.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).