ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie połączenia Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich oraz Instytutu Włókien Naturalnych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) zarządza się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2009 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich z siedzibą w Poznaniu, numer identyfikacyjny REGON 000053321, numer identyfikacji podatkowej NIP 777-00-02-151, utworzony dekretem z dnia 5 września 1947 r. o utworzeniu Państwowego Instytutu Naukowego Leczniczych Surowców Roślinnych (Dz. U. Nr 59, poz. 317) oraz działający na podstawie uchwały nr 474/59 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1959 r. w sprawie przekazania z resortu zdrowia do resortu przemysłu spożywczego i skupu Państwowego Instytutu Naukowego Leczniczych Surowców Roślinnych w Poznaniu, zarządzenia nr 146 Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 6 czerwca 1960 r. w sprawie zmiany nazwy i organizacji Państwowego Instytutu Naukowego Leczniczych Surowców Roślinnych w Poznaniu i zarządzenia nr 75 Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 czerwca 1986 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Przemysłu Zielarskiego;

2) Instytut Włókien Naturalnych z siedzibą w Poznaniu, numer identyfikacyjny REGON 000050251, numer identyfikacji podatkowej NIP 777-00-02-056, utworzony zarządzeniem Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 27 października 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Przemysłu Włókien Łykowych oraz działający na podstawie uchwały nr 12/72 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1972 r. w sprawie zmiany nazwy i przedmiotu działania Instytutu Przemysłu Włókien Łykowych w Poznaniu, zarządzenia nr 22/Org/86 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 21 lutego 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą: Instytut Krajowych Włókien Naturalnych w Poznaniu do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionego zarządzeniem nr 328/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 lipca 1992 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą: Instytut Krajowych Włókien Naturalnych w Poznaniu do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Włókien Naturalnych (Dz. U. Nr 21, poz. 127).

§ 2. W wyniku połączenia, o którym mowa w § 1, tworzy się jednostkę badawczo-rozwojową pod nazwą: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, zwany dalej „Instytutem”.

§ 3. Siedzibą Instytutu jest miasto Poznań.

§ 4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

§ 5. Przedmiotem działania Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze roślin włóknistych, oleistych, energetycznych, zielarskich i włókien pochodzenia zwierzęcego, ze szczególnym uwzględnieniem hodowli, agrotechniki, nasiennictwa i przetwórstwa;

2) prowadzenie badań dotyczących standaryzacji, normalizacji, certyfikacji oraz oceny jakości surowców i wyrobów;

3) gromadzenie banku genów w zakresie roślin włóknistych, oleistych, zielarskich oraz prowadzenie ogrodu botanicznego roślin leczniczych;

4) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących racjonalnej fitoterapii, z uwzględnieniem badań molekularnych podstaw działania substancji naturalnych zawartych w roślinach zielarskich, włóknistych i oleistych;

5) prowadzenie badań nad opracowaniem strategii prewencji chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem nutrigenomiki do osobniczej indywidualizacji dawkowania substancji naturalnych zawartych w roślinach zielarskich, włóknistych i oleistych;

6) wdrażanie i upowszechnianie wyników badań naukowych, w szczególności poprzez szkolenia, publikacje i konferencje;

7) wykonywanie ekspertyz, monitoringu, konsultacji i doradztwa branżowego dla władz państwowych, samorządowych oraz organizacji gospodarczych;

8) prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej z jednostkami naukowymi, podmiotami gospodarczymi oraz innymi instytucjami;

9) prowadzenie działalności wydawniczej, ochrony własności patentowej oraz informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej;

10) prowadzenie działalności gospodarczej i usługowej dotyczącej produkcji oraz przetwórstwa surowców rolniczych, w tym rozwiązań innowacyjnych.

§ 6. 1. Połączenie jednostek, o których mowa w § 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2008 r.

2.  Instytut przejmuje mienie oraz zobowiązania i należności jednostek, o których mowa w § 1, w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

3.  Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem były włączane jednostki, bez względu na ich charakter prawny.

4. Zadania ujęte w planach rzeczowo-finansowych jednostek, o których mowa w § 1, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.

5. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1, obowiązują systemy finansowo-księgowy oraz finansowo-płacowy, stosowane przez Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu przed dniem połączenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).