ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 i Nr 171, poz. 1225) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, zwanej dalej „ustawą”, wynosi:

1) za prowadzenie produkcji w zakładzie, który podlega zatwierdzeniu zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 853/2004”, bez tego zatwierdzenia albo warunkowego zatwierdzenia:

a) do 30 dni — od 1 000 zł do 10 000 zł,

b) powyżej 30 dni do 6 miesięcy — powyżej 10 000 zł do 33 000 zł,

c) powyżej 6 miesięcy — powyżej 33 000 zł do 66 000 zł;

2) od 200 zł do 5 000 zł — za prowadzenie produkcji w zakładzie:

a) który podlega rejestracji zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 853/2004, bez dokonania tej rejestracji, lub

b) w którym jest prowadzona działalność:

— marginalna, lokalna i ograniczona, bez uzyskania wpisu do rejestru zakładów, lub

— w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, bez uzyskania wpisu do rejestru zakładów;

3) od 1 000 zł do 20 000 zł — za wprowadzanie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z zakładu, o którym mowa w pkt 1, bez jego zatwierdzenia albo warunkowego zatwierdzenia;

4) od 200 zł do 1 000 zł — za wprowadzanie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z zakładu, o którym mowa w pkt 2, bez dokonania rejestracji;

5) od 500 zł do 10 000 zł — za niespełnianie wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 852/2004”, w załączniku I lub załączniku II w rozdziale III, VIII lub XII;

6) od 5 000 zł do 33 000 zł — za niespełnianie wymagań określonych w rozporządzeniu nr 852/2004 w załączniku II w rozdziale IV, VI, VII lub X;

7) od 2 000 zł do 33 000 zł — za niespełnianie wymagań określonych w rozporządzeniu nr 852/2004 w załączniku II w rozdziale I, II, V, IX lub XI;

8) od 1 000 zł do 33 000 zł — za niespełnianie wymagań określonych w art. 4 ust. 3 lub art. 5 rozporządzenia nr 852/2004;

9) od 5 000 zł do 33 000 zł — za niespełnianie wymagań określonych w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku II w sekcji II w ust. 2;

10) od 1 000 zł do 20 000 zł — za niespełnianie wymagań określonych w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku ii w sekcji III;

11) od 500 zł do 10 000 zł — za niespełnianie wymagań określonych w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III, które stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego;

12) powyżej 10 000 zł do 66 000 zł — za niespełnianie wymagań określonych w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III, które mogą spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego;

13) od 5 000 zł do 20 000 zł — za nieznakowanie produktów pochodzenia zwierzęcego wbrew obowiązkowi, o którym mowa w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku II w sekcji I;

14) od 1 000 zł do 10 000 zł — za niespełnianie przez znak identyfikacyjny wymagań określonych w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku II w sekcji I w części B albo nieznakowanie produktów pochodzenia zwierzęcego w sposób określony w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku II w sekcji I w części A oraz C;

15) od 5 000 zł do 20 000 zł — za opatrzenie produktów pochodzenia zwierzęcego wytworzonych niezgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu nr 853/2004 znakiem identyfikacyjnym, o którym mowa w tym rozporządzeniu w załączniku II w sekcji I;

16) od 5 000 zł do 30 000 zł — za wprowadzanie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego nieopatrzonych znakiem jakości zdrowotnej wbrew obowiązkowi znakowania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 853/2004;

17) od 1 000 zł do 20 000 zł — za wprowadzanie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego opatrzonych znakiem jakości zdrowotnej niezgodnie z zasadami jego stosowania określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 854/2004”, w załączniku I w sekcji I w rozdziale III;

18) od 2 000 zł do 5 000 zł — za usuwanie z mięsa znaku jakości zdrowotnej, o którym mowa w rozporządzeniu nr 854/2004, w przypadkach innych niż określone w art. 5 ust. 3 rozporządzenia nr 853/2004;

19) od 30 000 zł do 66 000 zł — za wprowadzanie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z państw trzecich, które nie znajdują się w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 11 rozporządzenia nr 854/2004, lub z zakładu nieznajdującego się w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 854/2004;

20) od 10 000 zł do 20 000 zł — za wprowadzanie na rynek małży, szkarłupni, osłonie lub ślimaków morskich, pochodzących z obszaru produkcyjnego nieznajdującego się w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 13 rozporządzenia nr 854/2004;

21) od 10 000 zł do 66 000 zł — za wprowadzanie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego niezaopatrzonych w wymagane dokumenty, określone w art. 14 rozporządzenia nr 854/2004;

22) od 2 000 zł do 30 000 zł — za wprowadzanie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z państw trzecich i niespełniających wymagań określonych w:

a) rozporządzeniu nr 852/2004 lub

b) rozporządzeniu nr 853/2004;

23) od 500 zł do 1 000 zł — za niepowiadomienie urzędowego lekarza weterynarii o niespełnianiu wymagań, o których mowa w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku II w sekcji II w ust. 2;

24) od 200 zł do 1 000 zł — za dokonanie uboju zwierząt bez zgody urzędowego lekarza weterynarii w sytuacjach określonych w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku II w sekcji III w ust. 6 albo 7 lub w rozporządzeniu nr 854/2004 w załączniku I w sekcji II w rozdziale II w ust. 2;

25) od 10 000 zł do 35 000 zł — za uniemożliwienie przeprowadzenia urzędowych kontroli w zakresie określonym w rozporządzeniu nr 854/2004,

poprzez uniemożliwienie wstępu do zakładu lub do niektórych jego pomieszczeń albo nieokazanie żądanych dokumentów;

26) od 2 000 zł do 20 000 zł — za utrudnienie przeprowadzenia urzędowych kontroli w zakresie określonym w rozporządzeniu nr 854/2004, poprzez nieudzielenie niezbędnej pomocy w jej przeprowadzeniu albo nieudostępnienie wyników badań laboratoryjnych;

27) od 30 000 zł do 66 000 zł — za wprowadzanie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego niezgodnie z przepisami art. 9 lub 10 ustawy;

28) od 200 zł do 15 000 zł — za niespełnianie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego:

a) wprowadzane na rynek, w zakresie nieuregulowanym w przepisach rozporządzenia nr 852/2004 i rozporządzenia nr 853/2004 oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tych rozporządzeń, a także w zakresie, w jakim przepisy te upoważniają państwo członkowskie Unii Europejskiej do wydania odrębnych regulacji prawnych, lub

b) przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej, lub

c) produkowane w zakładzie, w którym jest prowadzona działalność marginalna, lokalna i ograniczona, w zakresie nieuregulowanym w przepisach rozporządzenia nr 852/2004 oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia, lub

d) o tradycyjnym charakterze;

29) od 200 zł do 2 000 zł — za niedopełnienie obowiązku określonego w art. 6 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 852/2004 lub art. 21a ust. 6 ustawy;

30) za wprowadzanie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego, wyprodukowanych w zakładach zatwierdzonych z surowców niepochodzących z zakładów zatwierdzonych, w ilości:

a) do 1 000 kg — od 1 000 zł do 5 000 zł,

b) powyżej 1 000 kg do 2 500 kg — od 5 000 zł do 15 000 zł,

c) powyżej 2 500 kg — od 15 000 zł do 30 000 zł;

31) za niespełnianie przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego wymagań określonych w art. 8 lub art. 9, lub w załączniku V, lub w załączniku VI w lit. a, c, d, e (i), lub w załączniku VIII w rozdziale C, lub w załączniku XI w sekcji A w pkt 1–14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.), w rzeźni, w której jest prowadzony ubój przeżuwaczy, lub w zakładzie, w którym jest prowadzony rozbiór mięsa przeżuwaczy, w liczbie:

a) do 20 sztuk tygodniowo — od 500 zł do 5 000 zł,

b) powyżej 20 do 100 sztuk tygodniowo — od 5 000 zł do 20 000 zł,

c) powyżej 100 sztuk tygodniowo — od 20 000 zł do 66 000 zł;

32) od 1 000 zł do 5 000 zł — za wprowadzanie na rynek mięsa pochodzącego z produkcji mięsa na użytek własny;

33) od 100 zł do 2 000 zł — za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).