ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. poz. 921, z 2008 r. poz. 1056, z 2009 r. poz. 1775, z 2010 r. poz. 857 oraz z 2011 r. poz. 622) zarządza się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie do prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego, publikowania wyników tej oceny, prowadzenia systemu teleinformatycznego na potrzeby tej oceny oraz prowadzenia laboratorium badającego mleko.

§ 2. Do prowadzenia oceny wartości użytkowej zwierząt, z wyłączeniem oceny zwierząt, o których mowa w § 1, publikowania wyników tej oceny oraz prowadzenia systemu teleinformatycznego na potrzeby tej oceny upoważnia się:

1)   Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu — w zakresie oceny świń rasy:

a)  złotnickiej białej,

b)  złotnickiej pstrej

- z wyłączeniem oceny wartości użytkowej tucznej i rzeźnej dokonywanej po uboju;

2)   Instytut Zootechniki — Państwowy Instytut Badawczy — w zakresie oceny:

a)  użytkowości tucznej i rzeźnej świń dokonywanej po uboju,

b)  wartości użytkowej świń linii 990;

3)   Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie — w zakresie oceny bydła typu użytkowego mięsnego;

4)   Polski Klub Wyścigów Konnych w Warszawie — w zakresie oceny koni:

a)  pełnej krwi angielskiej,

b)  czystej krwi arabskiej;

5)   Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie — w zakresie oceny koni:

a)  małopolskich,

b)  wielkopolskich,

c)   śląskich,

d)  huculskich,

e)  polskich koni szlachetnych półkrwi,

f)   polskich koni zimnokrwistych,

g)  koników polskich,

h)  kuców,

i) ardenów polskich;

6)   Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie w Imnie — w zakresie oceny koni rasy kuce szetlandzkie;

7)   Stowarzyszenie Hodowców i Użytkowników Kłusaków we Wrocławiu — w zakresie oceny koni rasy kłusak;

8)   Związek Hodowców i Przyjaciół Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakeńskiego w Warszawie — w zakresie oceny koni trakeńskich;

9)   Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” w Warszawie — w zakresie oceny świń rasy:

a)  puławskiej,

b)  wielkiej białej polskiej,

c)  polskiej białej zwisłouchej,

d)  pietrain,

e)  hampshire,

f)   duroc,

g)  (uchylona)

- z wyłączeniem oceny wartości użytkowej w zakresie użytkowości tucznej i rzeźnej dokonywanej po uboju;

10)  Polski Związek Owczarski w Warszawie — w zakresie oceny owiec i kóz;

11)  Kraj ową Radę Drobiarstwa — Izbę Gospodarczą w Warszawie — w zakresie oceny drobiu;

12)  (uchylony);

13) 2) Choice Genetics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie — w zakresie oceny świń linii hodowlanych Naima, Gallia, Redone, P76, Neckar, P48, EBX;

14)  Wojciecha Pelczara prowadzącego pasiekę zarodową w Krośnie — w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej AGA 3;

15)  (uchylony);

16)  Leszka Bielickiego z Pionek — w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej Bielka;

17)  (uchylony);

18)  Zenona Liśkiewicza z Chełma — w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej Chełmianka;

19)  Mariana i Aleksandrę Opoka z Krakowa — w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej AM;

20)  Elżbietę i Kazimierza Flis z Brenia Osuchowskiego — w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej Brnianka;

21) 3) Krzysztofa Krotlę z Katowic — w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej Hetmanka;

22)  Andrzej a Adamka z Nowego Brzeska — w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej Kasia;

23)  (uchylony); 4)

24)  Henryka Chyrę z Lublińca — w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej Krywałd;

25)  Jacka Sieradzkiego z Kłodzka — w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej Bardzka;

26)  Tomasza Strzyża z Kwiatkowic — w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej AS;

27)  Wiesława Robaka z Lublina — w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej Ewelka;

28)  Tomasza Matacza z Kolonii Zakrzew — w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej Niwa;

29)  Józefa Jasinę z Lublina — w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej LUBELKA;

30) 5) Wiolettę Adamek z Nowego Brzeska — w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej Viola.

§ 3. Do prowadzenia oceny wartości hodowlanej, publikowania wyników tej oceny oraz prowadzenia systemu teleinformatycznego na potrzeby tej oceny upoważnia się:

1)   Instytut Zootechniki — Państwowy Instytut Badawczy — w zakresie oceny:

a)  bydła,

b)  świń,

c)  owiec,

d)  użytkowości tucznej i rzeźnej świń dokonywanej po uboju;

2)   Kraj ową Radę Drobiarstwa — Izbę Gospodarczą w Warszawie — w zakresie oceny drobiu;

3)   Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie — w zakresie oceny koni rasy małopolskiej, wielkopolskiej i polskich koni szlachetnych półkrwi;

4) 6) Choice Genetics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie — w zakresie oceny świń linii hodowlanych Naima, Gallia, Redone, P76, Neckar, P48, EBX.

§ 4. Tracą moc:

1)   rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym podmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. poz. 1706, z 2005 r. poz. 1813, z 2006 r. poz. 1229 oraz z 2007 r. poz. 800);

2)   rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny (Dz. U. poz. 1707, z 2005 r. poz. 602 oraz z 2007 r. poz. 704 i 801).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 7) .


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. poz. 389), które weszło w życie z dniem 8 kwietnia 2016 r.

3)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. poz. 621), które weszło w życie z dniem 22 maja 2015 r.

4)   Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5)   Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 10 lipca 2008 r.